பிர பல நடிக ரின் ரூட் டை பின் தொட ரும் அண் ணா ச்சி.!! இ தெல் லாம் கொஞ் சம் கூட செட் ஆகா து பாஸ்.!! ஆக மொ த்தம் நஷ் டம் தான் எல் லாம்.!!

0

லெஜ ண்ட்   திரை ப்ப டத்தி ன்   மூலம்   தமிழ்   சினி மா விற்கு   ஹீ ரோவாக   அறிமு கமான வர்  தான்   லெ ஜன்ட்   சரவ ணன்.    இவரை   அனை வரும்   அண் ணாச் சி   என்று   அன் போடு   அ ழைத்து   வரு கின்ற னர் .  இவர்   மிகப் பெ ரிய   தொ ழில்   அதிப ராக   இருந் தவ ர் .   பின்   இந்த   படத் தை   இவ ரே   தயா ரித்து    நடித் திரு ந்தார்.

 

 

இந்த  படம்   பெ ரிய   எதிர்பா ர்ப்பு ட ன்    வெளி யா னது .  ஆனா ல்  படம்   மி கப்பெ ரிய   தோல் வி   பட மாக   அ மைந் தது .  அதை   தொ டர் ந்து   பல   ம க்களு ம்   படம்   எப் போது   ஓடிடி   தள த்தில்   வெளி யாகு ம்   என்று   எதி ர்பா ர் த்துக்   கொ ண்டிரு ந்தனர் .  ஆனால்  இவ ர்  எந்த  ஒரு   நிறுவ னத் திற் கும்   படத் தை   கொடு க்கவில் லை.

 

 

இவ்வ  ளவு   நஷ் டமாகி யும்   படத் தை   ஏதோ  ஒரு  நி றுவன த்தி ற்கு   கொ டுத்து   லாபம்   பார் க்கா மல்   ஏன்   இ ப்படி   செய் தா ர்   என்ற   கேள் வி  பல   மக் கள்   மத்தி யிலும்   இரு ந்து   வந் திரு க்கி றது .  ஆ னால்  இவர்   பிர பல   90ஸ்  நடி கரின்   பாணி யில்   தான்   த ற்போது  அத னை   செ ய்திருக் கிறா ர்   என்று   தக வல்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

அவர்  வேறு  யாரும்   இல் லை  தமிழ்   சினி  மாவில்   தனக்கெ ன   ஒரு   பா ணியில்  படங்க ளை   இய க்கி   அதில்   வெ ற்றி   கண் ட   டி   ராஜே ந்தி ரன்  தான்  . இவ ரது    படங் களு க்கு   மிக ப்பெ ரிய   ரசி க ர்   கூ ட்டம்   இருந் திருக் கி றது .  இவர்   தற் போது   படங் களை   இயக் கவில் லை   என் றாலு ம்   இவரு டை ய   பழைய   படங் களை   மக் கள்   மத் தியில்   நல் ல   வரவே  ற்பு    வருகி றது.

 

 

இவர்  மட் டும்  தன் னு டைய   படங் களை   இது  போ ன்ற  தளத் திற்கு   கொடு க்க   மறு த்து    வி டுகி றார் .  கார ணம்   நீ ண்ட   கால ங்களு க்கு  பிற கும்   படங் களை   தியேட் டர் களில்   வெ ளியிட் டால்   அதன் மூலம்   சம்பா திக்க லாம் . ஆனா ல்    ஏதோ ஒரு   தளத் தில்   வெளி யிட்டு   விட் டால்   யாரும்   தியே ட்ட ருக்கு   வர   மா ட்டார் கள்   என்று  அவர்   இதனை  செ ய்து   வரு கிறார்.

 

 

தற் போது  இதே   ரூட் டை  தான்  அண் ணாச் சி யும்   பின் பற்றி  வருகி றாரா ம்.  ஆனா ல்  டி ராஜே ந்த ர்   படத் தை  பார்ப் பார் கள்  .  ஆனால்   அண் ணாச் சிக்கு   இந்த படம்   மீண் டும்   ரிலீஸ்   செய்தா ல்   யா ரும்   வந்து   பா ர்க்க   மாட் டார் கள் .  ஓடிடி   கொ டுத்து   லாப ம்   பார்க் கா மல்    பிடிவா தம்   பிடி த்து   நஷ் டத் தில்  தான்   இரு ந்து   வருகி றார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.