பிர பல நடி கர் ஆர் ஜே பாலா ஜி யா இது.!! என்ன தான் ஆனது இவ ருக்கு.!! உடல் எடை குறை ந்து இப் படி ஆகி ட்டா ரே.!! வெளி யான போ ட்டோ வை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   தற் போது   பிரப ல   நடிக ராக   இரு ப்ப வர்   நடி கர்   ஆர் ஜே   பாலா ஜி  . இவர்   பிர பல   ரேடி யோ   நிறு வன த்தி ல்    ஆர் ஜே வாக   ப  ணி யாற்றி   பின்   திரை ப்பட ங்க ளில்   ந டிக்க   தொ டங்கி னார் .  முத லில்   காமெ டி   கதாபா த்திர த்தி ல்   நடித் து   பின்   ஹீ ரோவா ன வர்   இவர்.

 

 

தற் போது   இவர் சில   திரைப் படங் களி ல்   ஹீ ரோ வாக   நடி த்து   வரு கிறார். எல் கேஜி  என்ற   திரை படத்  தில்   முதன்   முத லாக   ஹீ ரோவா க   இவர்   நடி க்கத்  தொ டங்கி னா ர் .   அந்த   படத் தில்    நல்ல   விமர் சனத் தா ல்   அடு த்து   மூக் குத்தி    அம் மன்   என்ற    திரை ப்ப டத் தை   நடி த்து   இயக் கி யிருந் தார்.

 

 

இந்த  பட மும்   வெ ளியா கி   மக் கள்   மத்தி யில்   பெரிய   வரவே ற்பு   பெற் றது.  தற் போது  இவர்   இய  க்கு னர்   கோகு ல்   இயக் க த்தில்   சிங் கப்பூ ர்   சலூ ன்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடித் து   வருகி றா ர் .   அதில்   தலை ப்பு   கே ட்ப   சலூ ன்   நடத் தும்    நப ராக   நடி த்து   இரு க்கி றார்.

 

 

ஏற்க ன வே   படத் தின்   போஸ் டர்   வெளி யாகி   வை ரலாகி   கொண் டிரு ந்த து .   இந்த   சம யத்  தி ல்   இவர்   சமீப த் தில்   தனது   இணை யத ள  பக்க த் தில்   புகை ப்படம்   ஒ ன்றை   பதி வு   செய் தார்.  இதை  பார்த் த   ரசிக ர் கள்   பலரு ம்  ஷாக் காகி   இருக்கி றார் கள்  .  அதில்  உடல்   எடை   குறைத் து   ச  லூன்   கடை க்கார ரை   போல்   இவர் உடை   அணி ந்து   இருக் கிறா ர்.

 

 

இதில்  தாடி   மீ சை என   அனை த் தும்   எடு த்து   ஆளே   வி த்தி யாசமா க   காணப் படு கிறா ர் .   இந்த   பு கைப்ப டம்   தற் போது   இணைய த்தில்   வெளி யாகி   வை ரலாகி   கொண் டு   இ ருக் கிறது  .  அப் போது   படத்தி ன்   ஷூ ட்டிங்   நிறை வு   பெற்று   படம்   அடு த் த   ஆண் டு   வெளி யா கும்   எ ன்று   சொ ல்லப் படுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.