பட மே ஓடல ஆனா ஓவ ராக பந்தா காட் டும் வாரி சு நடி கர்.!! கேவ லமா நடந் துகா தீங்க .!! கடும் கோ பத் தில் படக் குழு.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   பிர பல   நடிக ர்களி ன்   ம கன் கள்   வாரிசு   ந டிகர் களாக   சினிமா   துறை யில்   அறிமு கமா கிய   பின்   எ ன்ன   ஆனார் கள்   என் று   தெரி யாத   அள விற்கு   போய் விடுகி றார் கள்  . அவர் கள்   தந் தை   பேரை யும்   கெ  டுக்கு ம்   அள விற்கு   இவ ர்கள்   செ ய்து   வரு கிறா ர்கள்.

 

 

அந்த   வகையி ல்   வாரி சு   நடிக ராக   சினி மா   துறை க்கு   அறிமு கமான வர் தான்   சிபி ராஜ்  . இவர்   நடி கர்   சத்ய ராஜின்   மக ன்   சத்ய ராஜ்  90 களில்   இரு ந்து   பிர பல   நடிக ராக   இரு ந்து   வரு கிறா ர்  . ஆனா ல்   சி பி ராஜால்   அவர து   அளவி ற்கு   பெய ரை   வா ங்க   முடி யவில் லை.

 

 

 

வாரி சு   நடிகர் களு க்கு   சி னிமா   துறை யில்  பல   சலுகை கள்  இருந் தும்   இவ ரால்   தனக் கென் று   ஒரு   இடத் தை   வைத் து க்கொள் ள   முடி யவி ல்லை .  ஆ னால்  அவர்   செய் யும்   சேட் டைக ள்   தான்   தற் போது   பட குழு விர் க்கு   பெரும்  கோப த்தை   கொ டுத்தி ருக்கி றது.

 

 

இவர்  இன்று வரை  20  க்கும்   மேற் பட்ட   திரைப் படங் களி ல்   நடி த்த   போ திலும்   சொல் லிக்   கொள் ளும்   அள விற்கு   அவரு க்கு   எந்த   பட மும்   கை   கொடு க்கவி ல்லை  .ஆ னால்   இவர்   தொ டர் ந்து   படபி டிப் பு   தளத் தில்   திமி ராக   நட ந்து  வ ந்தது   பலரு க்கும்  கோப த்தை    ஏ ற்ப டுத்தி யிரு க்கி றது  .

 

 

அதை த்தொ டர்ந்து   மாயோ ன்   என்ற   திரைப் படத் தில்   நடித் திரு ந்தா ர்.   அந்த   படப் பிடி ப்பின்   போது   ச ண்டை க்   காட் சிகள்   இவ ருக்கு   கை யில்   சிறு கீறல் தான்   ஏற்ப ட்டிரு க்கி றது .  ஆ னால்   இவர்   அதற் காக   படபி டிப்பு   ரத்து   செய் துவி ட்டு   மருத் துவ மனை க்கு   செ ன்று   இருக் கிறா ர்.

 

 

அங் கும்   ஒரு   ஊசி   மட் டும்   போ ட்டு   அனுப் பி   இரு க்கின் றன ர்.  ஆனா ல்   அதற் காக   இர ண்டு   நாட் கள்   படப் பிடிப் பை  நிறுத் தி   வை யுங்க ள்   என்று   ஏ தோ   பெரிய   காய மா னது   போல்   சீன்   செ ய்து   வரு கிறா ராம்  . இத னால்   பட குழு   செம்ம   கோ பத் தில்   இருந் தி ருக்கி ன்ற னர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.