20 வ யது நடி கரு க்கு ஜோடி யாக நடிக் கும் நடி கை மாள விகா மோ கன்.!! எல் லாம் அதுக் காக தானா ம்.!! கார ணம் இது தான்.!!

0

தமிழ்  சினி மாவி ல்   தற் போது   பிரப ல   நடி கை யாக   இ ருந் து   வருப வர்   ந டிகை    மாள விகா   மோ கன் .  மாட லிங்   துறை யிலி ரு ந்து    துறை யில்   இரு ந்து   வ ந்தவர்   தான்  இவர்  .  இவர்   மு தலில்   மலை யாளத் தி ல்   வெளி யான   பட் டம்   போல   என் ற   திரைப் பட த்தி ல்   துல் கரு க்கு   ஜோ டியாக   நடி  த்து    அறி முகம்   ஆ னார்.

 

 

அதை   தொ டர் ந்து   ச மூக  வலை தள ங்களி ல்   புகைப் படங் க ளை   பதிவி ட்டு   வந்து   அதன்   மூல ம்   ட்ரெ ண் டிங்   ஆனா ர்  .  அதை   தொ டர்ந் து   ரஜி னி   நடி ப்பில்   வெளி யான   பேட்ட    தி ரைப்ப டத் தில்   பூங் கொடி    கதா பாத் திரத் தில்   நடித் திருந் தார் .  பின்    கிடை த்த   மார்க் கெட் டால்   வி ஜயின்   மாஸ் டர்   திரை ப்படத் தில்   விஜய் க்கு   ஜோடி யாக   நடித் தா ர்.

 

 

அதன்  மூல ம்   மிகவு ம்   பிரபல மடை ந் தார்.  மே லும்   தனுஷி ன்   மாற ன்  போன் ற  படத் தில்   கதா நாயகி யா க   நடித்தி ருக் கி றார்  . அதன் பிறகு   இ வருக் கு   சரி யான   வாய் ப் புகள்   அமை ய வில் லை .  சமீபத் தில்   இவர்   தங் க லான்   படத் தில்   விக்ர முக்கு   ஜோ டியா க   நடித் திரு க்கி றா ர்.    ஆனால்   இவரு க்கு   நடி ப்பு   ச ரியாக  வரவி ல்லை .

 

 

அதனா ல்   ரஞ்சி த்   கடுமை யா ன   கோபத் தி ல்   இரு ந்து   வருகி றார்   என் றும்   பல   பேச்சு க்க ள்   அடிப ட்டு   இரு ந் தது  . இதே   சம யத் தில்   தான்   தற் போது   மலை யாள த்தில்  ஒரு   திரை ப் பட த்தில்   நடித் தி ருக்கி றார்  . இந்த   படத் தில்   இவ ருக்கு   ஜோடி யாக  20   வய து   நடிக ர்   நடித் தி ருக்கி றார்.

 

 

அந்த   படத் தின்   ப ர்ஸ்ட்   லுக்   போ ஸ்டர்   வெளியா கி   ர சிகர் களிட த்தி ல்   பெரும்   அதிர்ச் சியை   ஏற்படு த் தியது  .  அ ஸ் வின்   ஹெ ன்றி   என்ற   இ யக் குனர்   இயக்கத் தில்   உரு வான   படம்   தான்   இந்த  படம்  .   அந்த   பட த்தில்   நடி த்த   கதாநா யகனு  க்கும்   இவ ருக் கும்   கிட் டத்த ட்ட   ஒன் பது   வ யது   வித்தி யாச மாம்.

 

 

அவருட ன்   ந டிக் க   கார ணம்   என்ன வெ ன்று   அவ ரே   கூறி னா  ர்.   அதா வது  கதை யில்  ஒரு  இளம்   நடி கர்  மற் றும்   கதா சி ரியர்  மிக   முக் கியம்  என்ப தால்   இ ந்த   பட த்தில்   நடிக் க   ஒப்பு க்கொ ண்ட தாக   அவர்   கூறியி ருக் கிறா ர் .  இதனால்   பல  மாள விகா  மோ கன்   ரசிகர் களு ம்   தற்போ  து   ஆச்ச ரிய த்தி ல்   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்.  இந்த   செ ய்தி   தற் போ து   இ ணைய த்தி ல்   வைரல் ஆகி   கொ ண்டு   இரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.