அஜி த்தை விட விஜய் தான் மா ர்கெ ட்டில் நம் பர் ஒன்.!! அடி த்து சொ ல்லிய பிரப லம்.!! வா யை விட்டு சிக்க லில் சிக் கிய பிரப லம்.!!

0

தள பதி   விஜய்   மற் றும்   அ ஜித்   இருவ ரு மே   தற் போது   தமி ழ்   சினி மா வின்   முன் னணி   நடிக ர்க ளாக   இரு ந்து   வரு கிறா ர்கள் .  இருவ ருக் கும்   ரசி க ர்கள்    கூட்ட மும்   ஒன் றாக   இரு ந்து   வ ருகிற து  .  இந்த   நிலை யில்      விஜய்   தற்போ து   தெலு ங்கு   இ யக்கு னர்   வம் ஷி  இய க்கத் தில்   வா ரிசு   திரை ப்ப டத் தில்   நடி த்து   வரு கிறார்.

 

 

இந்த   திரை ப் படம்   பொங் கல்   அன்று   வெளி யாக   இரு க்கி றது.இந்த   படத் தை   தில்  ராஜு  தயா ரிக்கி றார்  .  மே லும்   அஜித்   து ணிவு   திரைப் படத் தில்     நடி த்து   வருகி றார்  .  இந்த   பட மும்   பொ ங்கல்  அன்று   வெளி யாக   இருக் கிறது  .  இந்த   நிலை யில்   வா ரிசு   திரை ப்பட த் தை  விட   துணி வு   திரை ப்பட  த்திற்கு   தான்   தமி ழகத் தில்   அதிக   தியே ட்டர் கள்   ஒதுக்க ப் பட்டு   இருப் பதா க   சொல் லப்ப டுகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   எப் படி   துணி வு     திரைப்ப டத் திற்கு   அதிக   திரைய ரங் குகள்   கொடு க்க லாம்  .  விஜய்  தான்   நம்பர்   ஒன்   என்று   ஒரு   பிரபல ம்   வெளி ப்படை யாக   கூறி   இருக் கி றா  ர்  .  அவர்   வேறு   யா ருமில் லை    வாரிசு   திரை ப்பட த்தின்   தயாரி ப் பா ளர்   தில்   ராஜு  தான்  . இவர்   கூறி யது   தமிழக த் தில்    அஜித் தை   விட   விஜ ய்க்கு   தான்   மார் க் கெட்   மிகவு   ம்    அதி கம்.

 

 

அவர் தான்   நம் பர்   ஒன்  .  பிற கு   எப்ப டி   வாரி சு   திரைப்ப டத் திற் கு   குறை வான   தியேட் டர் கள்   கொடு க்கிறா ர்க ள் .  இதை நான்   கண் டி ப்பா க    கேட் பேன்   என்று  கூறியி ருக் கி றார் .   மேலு ம்   இது   குறி த்து   உத யநிதி   இடம்   பேசுவத ற்கு   அவர்   சென் னை   வருவ தாக வும்   கூறியி ருக் கிறா ர் .  இப் படி  இவர்   பே சிய து   கோ லிவுட்   வட் டாரத் தில்    மி கப் பெரிய   சல சலப் பு    ஏற்படு த்தி   இரு க்கிற து.

 

 

மேலு ம்   அஜித்   ரசி கர் கள்   ம த்தி யில்   கடும்   எதி ர்ப்பு   இரு ந் து   வருகி றது .   மே லும்   அப்போ து   அஜி த்தி ற்கு   மார் க் கெட்   இல் லை   என்று   சொ ல்கிறீ ர்க ளா   என்று   அவர து   ரசிக ர்க ள்   ஆ வேசம்   அ டைந்தி ருக்கி றார்க ள்  .  படம்   வெளி யானா ல்   யார்   நம் பர்  1    என்று   தெ ரியும்   எ ன்றும்   தற்போ து   பல ரும்   கூறி   வருகி றா ர்கள்  . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.