வா ய்ப்பு தரு மாறு கேட்ட பிர பல நடி கை.!! பழ சை மற ந்து திமி ராக பேசி ய நடி கர் சிவ கா ர்த்திகே யன்.!! மேடை யில் இவ் வளவு ஆண வமா.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பி ரபல   நடி கர்   சிவ கா ர்த்திகே யன்  .  இவர்   தற் போது  டாப் நடிக ர் களில்     ஒரு வரா கிவி ட்டார்  .  விஜய் ,   அஜித்   அடு த்தபடி யான   முன்ன ணி    நடிகர்   லிஸ் டில்   இவர்  தான்   முதலா வதா க   இரு ந்து   வருகி றார் .   இவரது   மார் க்கெ ட்டும்   பெரி தாக   இ ருக் கிறது .  இவ ரது   பிரி ன்ஸ்    திரை ப்ப டம்    மோச மான   தோல் வி யை   சந் தித் தது.

 

 

இதை’  தொ டர் ந்து   தற் போது   மா வீரன்  அய லான்   என   அடுத் தடு த்த   வெற் றி   படங் களை   கொ டுக் க   தயா ரா கிக்   கொ ண்டிரு க் கிறார் .   இந்த   நிலை யில்   இவர்   கா மெடி   ,  நட னம் ,   ஆ ங்கர்   என   அனை த்து   நிகழ்ச் சிக ளை யும்   க லந்து   கொ ண்டு   தன்   திறமை யை   வெளி க் காட்டு   பின்   சினி மா விற்கு   வந்து   தற் போது   உச்  ச   நடி க ராக   இரு க்கி றார்.    தற் போது   அ வர்   அத னை   மற ந்து   திமி ராக   பே சியிருக் கி றார்.

 

 

அதா வது   சமீப த்தி ல்   ஒரு   தனி யார்   டிவி யின்   டா ன்ஸ்   நிக ழ்ச் சி   விருந்தி ன ராக   கல ந்து   கொ ண்டு   இரு ந் தார்  .  அந்த     நிக ழ்ச்சி  யில்   நடுவ ர்களா க   பாபா   பாஸ் கர் ,   நடி கை   சி னேகா   மற் றும்   சங்கீ தா   இருந் திருக் கின் றனர் .   அந்த   மேடை யில்   நடி கை   சங் கீதா   சிவகா ர்த்தி கே யனு க்கு   ஒரு   வே ண்டு கோள்   வைத்தி ருக் கி றார் . 

 

 

அ டுத் து  ஆடப் போ கும்   ஐந்து   ஜோ டிக ளில்   உங்க ளு க்கு   யார்   நன் றாக   தோன் றுகிற தோ   அவர் களை   அ டுத்த   படத் தில்   நடி க்க   வைக் க   வேண் டும்   என்று  அவர்   கேட் டுக்   கொ  ண் டார் .   அதற் கு   சம் மதம்  தெரி வித்த   சிவகா ர்த்தி கேயன்   படம்   முழுக் க   இ ருக்கு ம்   கதா பாத் திரத் தை   கொடு ப்பேன்  என்று  ஒப்பு க் கொண் டார்.

 

 

அது   தொ டர்ந் து   பேசி யவர்   தொ லைக்காட் சி யில்   இருந் து   வருப வர்க ளு க்கு   நடிப்ப தை   நான்   பெரு மை யாக   நி னைப் பது   விட   திமிரா க  நினை க்கி றேன்.  நான்   வாய் ப்பு   தே டிய   கால த்தி  ல்   டிவி யிலி ருந்து   வந் ததால்   என் னை   வேண் டாம் எ ன்று   பலர்   ஒது க்கி   இரு க்கி றார் கள்.   அத னால்   தொ லைக் கா ட்சியில்   இ ருந்து   வரு பவர் களு க்கு   வாய்ப் பு   கொடு ப்ப தை   தி மிரா க    நினை க்கி றேன்   என்று   பேசி   இரு ந்தா ர்.

 

 

நடி கை   சங் கீதா   மற் று ம்   சி னேகா   முன்பு   பேசி ய து   தற் போது   பல ரும்   விமர் சித்து   வருகி றார்  .   அவர்   தொ குப் பாள ராக   இரு ந்த போது   இவர் கள்   இருவ ரும்  அந்  த   நிகழ் ச்சி யின்   நடு வராக    இ  ருந்தி ருக் கிறா ர்கள் .   சிவகா ர்த்தி கே யன்   வள ர்ச்சி யில்  நடி கை   ச ங்கீதா  ,   ரம்யா   கிரு ஷ்ண னு க்கு    மிகப் பெரிய   பங்கு   உண் டு .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.