இனி க ணவ ருடன் சேர வாய் ப்பே இல் லையா.!! குழ ந்தை வி ஷய த்தில் எடு த்த முடி வால் வந்த வினை.!! முதன் முறை யாக வாயை திற ந்த ரட் சிதா.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்  சீசன்  6   தொ டங்கி   60   நாட் களை   கட ந்து   வெ ற்றி கர மாக  நட ந்து   வரு கிறது  .  இந்த   சீசனு க்கு   மக் கள்   மத் தியி ல்   நல்ல   வர வேற்பு  இரு ந்து   வருகி றது  . இந்த   சீசனு  க்கு   மொத் தம்   21   போட்டி யா ளர் கள்   களம்  இறக் கப் பட்ட னர்  .  இதில் ஒரு   போ ட்டியா ளராக   களமி றங் கிய வர்   தான்   ரட் சிதா   மகா லட் சுமி.

 

 

இவர்   சரவ ணன்   மீனாட் சி   என்ற   விஜய் டிவி   தொ டரின்   மூல ம்  மக்க ள்   மத்தி யில்   பிர பலம்   அடைந் தா ர் .   நடி கர்   தினே ஷை   காதலி த்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண் டார் .   இவர் களு க்கு   திரும ண ம்   ஆகி   சில   வ ருட ங்கள்   ஆகி யும்   குழந் தை   இல் லை .   என வே  ரட் சிதா  தன் னுடைய   கணவ ரை   விட் டு   பிரிந் தார்.

 

 

இத னை  பற்றி   பே சிய   அவ ரது   கணவ ர்   தினே ஷ்   எங்க ளு டைய   பிரிவு   தற்கா லிகமா னது   தான்  விரை வில்   நாங் கள்   சே ர்ந்து   வாழ் வோம்      என்ற படி   பேசி   இருந் தார் .   ஆனா ல்    விவா கர த்து   குறி த்த   அத ற்கான   கார ணம்   கு றித்து   ரட்சி தா   எந்த   இடத் திலு ம்   இது வரை   வா யை   திறக் கா மல்   இரு ந்து   வந் திரு க்கி றார்.

 

 

மே லும்  பிக் பாஸ்   வீட் டில்   இருக் கும்   ரட் சிதா விர் க்கு   ஆதர வாக   இருந்து வரு கி றார்  தினே ஷ்  .  ஆ னால்    தன்னு டைய   க ணவர்   பற்றி ஒரு   மு றை   கூட   பேசா மல்   இருந் து   வருகி றா ர்   ரட்சி தா  .  இந்த   நிலை யில்   தன து   அம் மா   அப்பா விற்கு   பணம்   அனுப் பக் கூடா து   என்ற   காரண த்தி ற்கா ரத்தா ல்   அவ ரை   பிரிந் தேன்   என்று ஒரே ஒரு   மு றை   மட் டுமே    கூறி யிரு க்கி றார்.

 

 

தற் போது   முதல்   முறை யாக   குழந் தை   பற்றி    வெளி ப்படை யா க   பேசி     இருக் கிறார்  .  அதா வது   என் னுடை ய   35   வய தில்   நான்  ஒரு   குழந் தை யை   தத்தெ டுப்பே ன் .   அந்த   வயது தான்   குழந் தையை   வள ர்க்க   என க்கு   சரியா ன   வய தாக   இருக் கும்   என்று   நான்   நம்புகி றே ன் .   அந்த   அனு பவம்   அப் பொ ழுது   தான்   கிடைக் கு ம்   என்று   விக்ரம னி டம்   பகிர் ந்து   இருக் கி றார்.

 

 

விக் ரமன் ஆண்   குழந் தை யா   பெண்   குழந் தை யா   என்று   கே ட்க   பெண்   குழந் தை   தான்   எடு த்து   நான்   வளர்ப் பேன்   என்று   முதன் முறை யா க   குழந் தை   பற்றி   வெளி ப்படை யாக   பேசி   இருக் கி றார்.    இதன்   மூ லம்   அவர்   மீண் டும்   கண வருட ன்   சேர் ந்து   வாழ   வாய்ப் புகள்   இல் லை   என்று தான் அவர்   சொல் வதி லிருந்து   தெரி கிறது .   இது   ரசி  கர் கள்   மத் தியில்   தற் போது   பேசு  பொரு ளாக   இரு ந்து  வருகி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.