நடி கை ரெஜி னாவின் கா தல் வலை யில் சிக் கிய ந டிகர் இவர்தான்.!! பிர பல நடி கரை காத லிக் கும் ரெஜி னா.!! புகை ப்பட த்தை வெ ளியி ட்டு ஷாக் கொடு த்த நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கை யாக   இரு ப்ப வர்   ரெஜி னா.    இவர்   தற் போது   பிரப ல   நடி கர்   ஒருவ ரை   காதலி த்து   வரு வதா க   இணை யத் தில்   செய் திகள்   ப ரவி   வரு கிற து .   அது வும்   இருவ ரும்   நெருக் க மாக   இரு க்கு ம்   புகைப் படத்தை யும்   இணை யத் தில்   பலரு ம்   வெளி யிட் டுக்   கொண் டிருக்கி றார் கள்.

 

 

இவர்  2005  ஆம்   ஆ ண்டு   தமி ழில்   வெளி யா ன   கண்ட  நாள்  முத ல்   என்ற    திரைப் படத்தி ன்   மூலம்   தமிழ்  சினி மாவு க்கு   கதாநா யகி யாக   அறிமு கமா னவர்.  அதில்   18 வயது   பெ ண் ணாக   இவர்   நடித் திரு ப் பார்  .  அதை   தொடர் ந்து   தமிழ்   மட்டுமி ன்றி   தெலு ங்கு   பட ங்களி லும்   தொ டர்ந் து   தனது   கவ னத் தை   செ லுத்தி   வந்த வர்    இவர்.

 

 

 

கேடி  பில் லா   கில் லாடி   ரங் கா   பட த்தில்   சிவகார் த்தி கேய ன்   ஜோ டி யாக   நடி த்து   இரு ந்தா ர்.  அதன் பின்   தமி ழில்   பெரி தும்   இவ ரு க்கு    படங் கள்   அமை யவி ல்லை .    அதன்  பின்   உச் ச    நடி கர்க ளுக் கு   ஜோடி யாக   நடி க்க வில்லை   என்றா லும்   வள ர்ந்து   வரும்   முன் னணி   நடி கர்க ளுக் கு   ஜோடி யா க   நடி த்து   வ ந்து   கொண் டிருந் தா ர் .

 

 

அதன் பின்பு   தான்   பிர பல   இய க்கு னர்   லோகே ஷ்  முதல் படம்   மாந கரம்   திரை ப்பட த்தில்    கதா நாய கி யாக   நடித் திரு ந்தா ர்  . அந்த   படத் தின்   வெற்றி யின்   மூலம்   பிரபல மானா ர்  இவர் .   அதில்   நடி த்த   ஹீரோ வுடன்    தான்   தற் போது   இவர்   காத லில்   இரு ந்து  வரு வ தாக   தக வ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு க்கிற து .

 

 

ஆம்   சமீப த்தில்   இவ ரது   பிறந் த   நாள்   அன்று   மாந கரம்   படத் தின்   கதா நாய கன்   சந்தி ப்   கிஷ ன்   இவ ரை   வாழ் த்தி   போட் டிரு ந்த   பிறந் த நாள்   வாழ் த்து   தான்   தற் போது   ப ல ராலு ம்   பேச ப்ப ட்டு   வரு கிற து.    இது தான்   இவர் கள்   டேட் டிங்  செ ய்து   கொ ண்டி ருக் கிறா ர்கள்   என் ற   சந்தே கத் தை யும்   ரசிகர் களிட த்தில்  உருவா க்கி   இருக் கி றது .

 

 

ச ந்தீப்  அதில்   பிறந் தநா ள்   வாழ்த் து க்கள்   பாப் பா   ஐ லவ்  யூ என   போ ட்டி ருந் தார்  .  மேலும்  இரு வரும்   ஒன் றாக   எடு த்துக்   கொ ண்ட   புகை ப்பட த்தை   அதில்   பதிவு   செய்தி ருந்தா ர்.   இதை   பார் த்த   ரசி கர்கள்   பலரு ம்   இருவ ரும்   காத லித்து   வருவ தா கவும்  சொ ல்லி   வருகி ன்ற னர்  .  இத னால்    தற் போது   இத னை   இணை யத்தில்   பேசி   வரு கிறா ர்கள் .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.