நா ங்க என்ன மி ருக மா.?? தொ டர் ந்து தொந் தரவு பண் ணாதீ ங்க.!! திடீ ரென கோ பத் தில் கொ ந்த ளித்த பிர பல நடி கை.!!

0

பெரு ம்பா லும்   பிர பல ங்கள்   என் றாலே   வெளி யிட ங்க ளுக் கு   செல்ல   முடி யாத   நிலை   இருந் து   வரு கிறது .   எங்கு   சென் றா லும்  அவர் களை   போட் டோ   எடுப் பதும்   பின் னாலை யே   தொ டர்ந் து   செ ன்று   வீடி யோ   எடு ப்பது   போ ன்ற   சம்ப வங் கள்   தற் போது   நட ந்து   கொண் டு தான்   இருக் கிறது.

 

 

 

இந்த   விஷய ங்களா ல்   தற் போது   ஒரு   ந டிகை   கொந்  தளி த்து   பேசி  இரு க்கி றார்.  அந்த   ந டிகை   வேறு  யாரு ம்   இல் லை  தமி ழ்   ,  தெலு ங்கு  ,   ஹி ந்தி   என   அனைத் து   மொ ழிக ளிலும்   நடித் து   முன் னணி   நடி கை யாக  இரு ந்து   வரும்   நடி கை   டா ப்சி   தான்  .  பஞ் சாப்   மாநி ல த்தை   சேர்ந் த   இவர்   தெ லுங்கு   திரை ப்படத் தின்   மூலம்   சி னிமா   து றைக்கு   அறிமு கமா னா ர்.

 

 

சில   த மிழ்   திரை ப்பட ங் களில்   நடித்தி ருந் தா லும்   தொட ர்ந்து   பா லிவுட்   திரைப் படங் களி ல்   நடி த்து   பிர பல   நடி கையா க   வலம்  வந் து   கொண் டிரு க்கி றார் .   மற்ற   மொழிக ளை   காட் டி லும்   பாலி வுட்  திரை ப்பட ங்க ளில்   இவ ருக் கான   ஒரு   மார்க் கெட்   இரு ந்து   வரு கிற து .   மேலு ம்   இவர்    நடி க்கும்   படங்க ளும்      நல்ல   விமர் ச னங் களை யும்   வெற் றியும்   கொ டுத்து   வருகி றது.

 

 

இவ் வாறு   பாலி வுட்   சினி மாவி ல்   தனக் கென   ஒரு   இட த்தை   வைத் திருக் கி றார் .   இந்த   நிலை யில்   இவர்   சமீப த்தி ல்   ப்ள ர்  திரை ப்பட த்தில்   நடித் திரு ந்தா ர்  .  இந்த படம்   வெளி யாகி  நல்ல   வர வேற்பு  பெ ற்று   இருந் தது  .  இந் த   படத் தில்   இவர் கண்   தெரி யாத   பெண்  ணாக   நடித் திரு ந் தார்  .  அத ற்காக   பல   நாட் கள்   கண் ணை   மூடிய படி   பயி ற்சி   பெ ற்ற தாக வும்   கூறி யிருக் கிறா ர்.

 

 

அதை   தொ டர்ந் து   பேசிய   அவர்   நான்   வீட்டை  விட் டு   வெ ளியே   போ கும்   போது   ரசி கர்க ள்   தொட ர் ந்து   வந்து   போட் டோக் க ள்     எ டு க்கி றார் கள் .   காரில்   செல் லும்போ தும்   கா ரில்   ஜன்ன லில்   கேமரா க்க ளை   வை த்து   படம்   எடுக் கிறா ர்க ள்  .  இவ் வளவு  தொ ந் தரவு   எத ற்கு   நடிகை யா க   இரு ந்தா லும்   எங் களுக்கு ம்   சொ ந்த   வா ழ்க் கை    இருக் கி றது.

 

 

 

நடிகை யாக   இருப் ப தால்   இது   போ ன்ற   மோச மான   விஷய ங்க ளை  எதி ர்கொ ள்ள   வேண் டியிரு க்கிற து  என   கோ பத் தில்   பேசி  இருக் கி றார்.   மே லும்   நாங் கள்   என்ன   மனி தர்க ளா   அ ல்லது   ஜூவி ல்   இரு க்கும்    மிருக ங்க ளா ?   இப் ப டி   படம்   எடுக் குறீர் கள்   என் றெல் லாம்   அ வர்   பேசியி ருக்கி றார்.    இவர்   பேசிய து   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லான   ஒன் றாக   பேசப் பட் டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.