டேய் நீ பெட் ரூம் பத் தி பேசு ற.!! போ டா மா மா பய லே.!! ஒரே மேடை யில் சண் டை யிட்ட பயில் வான் மற் றும் கே ரா ஜன்.! இணை ய த்தில் பர வும் வீடி யோ உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மா   உல கில்  பிர பல   கா மெடி   நடிக ராக   இரு ந்த வர்   பயில் வான் ரங் கநா தன்.   90  கால கட்ட த்தில்   பல   மு ன்னணி   தி ரைப்ப டங் களில்   நடித் தவர் .  பின்   சினி மாவி ல்   வா ய்ப்பு கள்   கிடை க்கா மல்    தனி யாக   யூ டியூப்   சேன ல்    ஒன்ற னை   தொ டங்கி   அதில்   நடிக ர்   நடி கைக ளின்   அந்தர ங்க   விஷய ங்க ளை   பேசி   வந் து   கொண் டு   இருக் கி றார்,

 

 

அதன்  மூ லம்   சம் பா தித்து   வரு கிறா ர் .   நீண் ட   கால மாக   பத்திரி  க்கை யில்   பணி யாற் றி   வந்த தா ல்   தன க்கு   அனை த்து மே   தெ ரியும்   எ ன்ற   முறை யில்   இவர்   அனை வ ரைப்   பற் றியும்   தாறு மாறா ன   கதை களை   பேசி   வரு கிறா ர் . இது   திரைத் து றையி ல்   பல மு றை   பிரச் ச னை யை   உருவா க்கி   இருக் கிற து.

 

 

மே லும்  நடிகை க ளை   மிக வு ம்   கேவல மாக   வேலை   செய் கி றார்க ள்  என் றெல் லாம்   வெ ளிப்ப டை யாக   பேசி   வரு கி றார் .  அ தனால்   இவரு க்கு ம்   சினி மா   பிரபல ங்க ளும்   இடை யே   அடிக் கடி   வா க்கு வாதம்   இரு ந்து   கொ ண்டு   தான்   இரு க்கி றது .  ஆனா ல்   அதை யெல்லா ம்   பெரி தாக   எடுத் துக்   கொ ள் ளாமல்  தொட ர்ந் து  நடி கர்   நடி கைக ளை   பற் றிய    அவதூ ரான   செய்தி க ளை   பரப் பிக்   கொ ண்டே   தான்   இவ ர்   இருக் கிறா ர்.

 

 

இந்த  நிலை  யில்   கட ந்த   சில   மாத ங்க ளு க்கு   முன்   நடி கர்  பயில் வான்   மீது   சென் னை   போ லீசில்  தமி ழ்   மக்க ள்   இய க்கத் தின்   தலை வர்   கே  ராஜ ன்   புகா ர்   அளி த்தி ருந் தார்.  அதில்   அந்த ரங்க   விஷய ங் களை   பேசு வது   என்று   கூறி   பொய் யான   தகவ ல்க ளை   பரப்பு வ தாக   அவர்   மீது  பு கார்    அளிக் கப்பட் டிருக்கி றது .   இவ ரால்   பல   நடி கைகள்  மன   உளை ச்ச லுக்கு   ஆ ளாகி   இருப் பதா க   சொ ல்லப்ப ட்டி ருக் கிற து.

 

 

இப் படி   இரு ந்த   நிலை யில்   முத ன் முறை யாக   பயில் வான்   மற் றும்   கே  ரா ஜன்   இரு வரும்  ஒரே   மே டையில்   மோ திக்   கொண் டிருக் கின்ற னர் .   சமீப த் தில்   கட்சி க்காரர்  என் ற  படத் தின்   இசை   வெ ளி யீட்டு   விழா வில்    பத்திரிக் கை யாள ர்கள் மத் தியில்   பயில் வான்   இருந் திருக்கி றார்.    அதே   மேடை யில்   சிற ப்பு   விரு ந்தின ராக   அழை க்கப் பட்டி ருக் கி றார்   கே  ராஜ ன்.

 

 

அவர்  மேடை யில்   பே சும்   பொ ழுது   சம்ப ந்த மில் லா மல்   கே ள்விக ளை   கே ட்க   ஆரம் பத் தில்   பொறு மை யாக   பதில்  அளி த்த    கே  ரா ஜன்   போக போக   கோ பம டைந்து    நீ   பெ ட்ரூ  ம்   விஷய ங்க ளை  பேசு பவன்   .  நீ   எல் லாம்   என் முன்   பேச க்கூ டாது   என்றெ ல் லாம்   மாறி மாறி   அசி ங்க மாக   பேசி   சண் டை யிட்டு   கொண் டனர்  .  இந்த   வீடி யோ   தற்போ து   சமூக   வலை தளங் களில்   வைர லாகி   கொண் டிருக் கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.