அவ ன் ஒரு பொறு க்கி என கேவ லப் படுத் திய இய க்கு னர்.!! அவ மான த்தை மற க்கா மல் திரு ப்பி கொடு த்த நடி கர் விஷா ல்.!! இரு ந்த மரியா தை போச் சே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடிக ராக   இரு ப் பவர்   நடி கர்   வி ஷால்  .  இவர்   தற் போது   லத் தி   என்ற   திரை ப்ப டத்தி ல்   நடி த்து   முடி த்திரு க்கி றார்  .  இந்த படம்   விரை வில்   வெ ளியாக    இருக் கி றது .   சமீப த்தில்   இந்த   பட த்தின்   டி ரைலர்   வெளி யாகி   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற் பு   பெற் று   இ ருந்த து.

 

 

இதைத்   தொடர் ந்து  மா ர்க்   ஆண் டனி ,   துப்பறி வா ளன்  2   போ ன்ற   படங் களை   அவர்   கை வசம்   வைத் திரு க்கி றார்  .  இதில்   துப்ப றிவா ளன்   படத் தில்   நடித் து   தயா ரித்து   மற் றும்   இவ ரே   இய க்கி   இருக் கி றார்  .  துப்ப றி வாளன்   முதல்   பாகம்  வெ ளியாகி  மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு   பெற் றது  .  அந்த   திரைப் படத் தை   இய க்கி யவர்   தான்   இய க் குனர்   மிஷ் கின்.

 

 

இரு வரு க்கும்    ஏற்ப ட்ட  கரு த்து   வேறு பாடு   கார ணமா க   தற் போது   இந்த   பட த்தை   இவ ரே  இய க்கி   நடி க்க   இ ருக்கி றார்  .  சில   வரு டங்க ளுக் கு   முன் பே   தொ டங்கப் பட்ட   இந்த   திரை ப் படம்   பல   கார ணங் க ளால்   முடி யாம ல்    தொ டர்ந் து   கொண் டே   இரு ந் தது .  இந்த   படத் தில்   இரு ந்து   வில கிய   மிஷ் கின்   தற் போது   பிசா சு   தி ரைப்ப டத் தில்   பிஸி யாக   இரு ந்து   வரு கி றார்.

 

 

 

மேலு ம்   அவர்     பிரச்ச னை   கார ண மாக   மேடை யில்   வி ஷால்   அவன் ஒரு   பொறு க்கி   என் றெல் லாம்   கண் டபடி   பேசி   இருந் தா ர் .   ஆனா ல்   தற் போது   விஷா லை  தம்பி   எ ன்ற   முறை யில்   தான்   நான்   திட்டி னேன் .    அத ற்கு   அவன்   கோபி த்துக்   கொண் டான்   என்று    இந்த   பிரச் சனை யை   குறி த் து     பேசி   இருக் கிறா ர்.

 

 

மே லும்   எங் களு க்கு   வேறு  எந்த   பிரச் ச னை யும்   கிடை யாது   என் றும்     வி ஷால்   என் னை   கூப்பி ட்டா ல்   மீண் டும்   படத் தை   இய க்க த்   த யார்   என்று   தற் போது   சமர சம்   பேச   தொ டங்கி   இருக்கி றார்.   ஆ னால்   இத ற்கு   தக்க   பதி லடி   கொடு க்கும்   வகை யில்   வி ஷால்   ஒரு   பதி லை   கூறியி ருக்கி றார் . அவர்  என் னை   மிக வும்   அவ மானப் படு த்தி   விட் டார்.

 

 

இத னால்   நான்  பல   பிர ச்சனை களை   சந் தித்து   இருக் கிறே ன்.    என க்கு    மீண் டும்   அந்த   அவமா னம்   தேவை யில் லை .   இனி   அவரு டன்   இணை வ தற்கு    வாய்ப் பே   கிடை யாது   என    மிஷ்கி னுக்கு   சரியா ன   நோ ஸ்கட்   பதி லை   கொடு த்திரு ந்தார்  விஷா ல் .   மே லும்   தற் போ தும்    விஷா ல்   அந்த   சம் பவ த்தை   மற க்கவி ல்லை   என்று    தெ ரிகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.