பிக் பாஸ் ஷிவி னின் அப்பா அம்மா இவர் கள் தானா .!! இணை யத் தில் வெளி யாகி வைர லா கும் அவ ரது குடு ம்ப புகை ப்ப டம் உள் ளே.!!

0

விஜய்  டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன்  6   தொ டங் கி   கட ந்து   60   நாட் களை   கட ந்து   நட ந்து   வ ரு கிறது .   இந்த   சீச னுக்கு   மக் கள்   மத் தியில்   நல்ல   வர வேற் பு   இரு ந்து   வருகி றது .    கட ந்த     சீச னில்   நமீதா   என் கிற   திரு நங் கை   முதன் மு றையா க   பிக் பாஸ்   போட் டியா ளராக   களமி றங் கினா ர்  .   அவர் மீது   பெ ரிதும்   எதிர்பா ர்ப்பு   வைக் கப்ப ட்டது.

 

 

ஆனால்   பத்தா வது   நா ளிலே யே   அவர்   கார ண ம்   ஏதும்   இன்றி     வெளி யேற்ற ப்பட் டார் .   மீண் டும்   வரு வா ரென்று   எதி ர்பார் த்து   நிலை யில்   அதன்  பிறகு அவர் என்ன   காரண த்திற் கா க   வெளி யேறி னார்  என் பது   தற் போது   வரை   தெரி யவில் லை  .  அதை   தொட ர் ந்து   தற் போது   ஆறா வது   சீச னில்   சிவின்   என்கி ன்ற  மாட லிங்   திரு நங்கை   உள் ளே   செ ன்றுள் ளார்.

 

 

இவர்  உள் ளே   செல் லும் போது  இவர் மீது   பெ ரிய   எதிர் பா ர்ப்பு     இருந் து   வந் தது .  இவ ரும்   நமீதா   போ ன்று   இல்லா மல்   க டைசி   வரை   வர   வே ண்டும்   என பலரும்   கூறி வந்த னர் .   அதே போல்   இவ ரும்   தன்   குடு ம்பத் தின்      க ஷ்டங் களை   எடுத் துக்   கூறி   அனை வ ரையும்   நெகி ழ   வைத் தவர் .  அதன்   அரு மை   தற் போது   60   நா ட்க ளைக்   கட ந்தும்   சிறப் பாக   விளை யாடி   வருகி றார்.

 

 

வீட் டில்   சிலரு க்கு   மட்டு மே   இருக் கும்   விளை யா ட்டு   பற் றிய   புரிதலு ம்   கருத் துக்க ளும்   இவ ருக் கும்   இரு ந்து   வரு கிறது .  இன் னும்   சில   மக் கள்   இவர் தான்  இந்த  சீசனி ல்   டை ட்டில்   வெல் வார்   என்ற   அளவி ற்கு  கூறி   வருகி ன்ற னர்.  இது வரை   இவர்  இந்த   சீச னில்   நாமி னே ஷன்   வந் ததே   கிடை யாது  . அந்த   அள விற்கு  இவரு க்கு   உள் ளே   உள்ள   போட் டியா ளர்க ள்   நல்ல   வரவே ற்பு   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிக் பாஸ்   வீட் டில்   இருக் கும்   சிவி னின்   குழந் தை   புகை ப்ப டம்   மற் றும்   அவ ரது   தாய்   தந் தை   புகை ப் படம்   இ ணைய த்தில்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது .  ஆனா ல்   இந்த   புகை ப்பட த்தில்  இருப் ப தை   சிவின்   குடு ம்பம்    கிடை யாது   என் றும்   மலை யாள   பிக்பா ஸில்   இரு க்கும்   ஒரு   போட் டியாள ரின்   புகை ப்படம்   என் றும்   தற் போது   பல ரும்   கூறி   வரு  கின்ற னர்.

 

 

இது வரை   சிவி னின்   குடு ம்பம்   எ ங்கும்   கிடைக் கவில் லை   என்று   பல ரும்   தற் போது   கூறு கின் றனர்.  இது தான்   அவ ரது   குடு ம்ப   புகை ப்ப டம்   என் றும்   பலர்   கூறி   வரு கின் றனர் .   அத னால்   இந் த   புகை ப்பட த்தை   பற்றி ய   உண்மை த்தன் மை   தெரி யவி ல்லை  .  ஆ னால்   தற்போ து   இந்த   பு கைப் படம்   இணை யத் தில்   வை ரலாகி   கொ ண்டு   இரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.