உன் மூஞ் சிய படத் துல போ ட்ட எப் படி படம் ஓடும்.!! நடி கை யை மேடை யில் அவமா னப்ப டுத் திய நடி கர் ராதா ரவி.!! இதெ ல் லாம் உன க்கு தேவை யா.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்  பிர பல   நடி கராக   இரு ந்து   வ ருபவ ர்  நடி கர்   ராதா ரவி.  80   கா லகட்ட த்தி  ல்   கதா நாய கனாக   பல   படங் கள்   நடித் திரு ந்தா லும்   அதன்   பின்  வில் லன் ,   குண சித் திரம்   என   அனை த்து  கதாபா த்திர ங்களை யும்   நடி த்து  மக் கள்   மன தில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற்ற வர்  .

 

 

 

இப் படி  அவர்   சமீ பத் தில்   ந டித் திரு க்கும்   திரை ப்படம்  தான்   லைச ன்ஸ் .   இந்த   படத் தில்   கதா நாய கியாக   அறி முக மாக   இரு க்கி றார்   பாட கி    ராஜ லட் சுமி.   விஜய்  டிவி  நட த்திய   சூப் பர்   சிங் கர்   போ ட்டியி ல்   கல ந்து   கொ ண் ட   தம்ப தி   தான்  செந் தில்  மற் றும்   ராஜல  ட்சுமி .   அதில்   கிடை த்த   பிரப லம்   மூல ம்   படங் களில்   பாட ல்க ள்   பாடி   வந்த னர்.

 

 

பின்   பட ங்களி ல்   நடி க் க   திட் டமி ட்டார்   அவர் .   தற் போது   முதல்   பட த்திலே யே   கதா நாய கி யாக   நடித் துள் ளார்.    இயக் கு னர்   கண பதி   பிரபு   இய க்க த்தில்   லைசெ ன்ஸ்   என்ற   திரை ப்பட ம்   உருவா கியி ருக்  கிறது .   இந்த   பட த்தில்   கதாநாய கியா க   நடித் திருக் கி றார்   ராஜல ட் சுமி.    பெண் களை   மைய மாக    வைத் து   உருவா க்கப் படும்    படம்    இது .

 

 

இந்த   திரை ப்பட த்தில்   தான்   முக் கிய   கதா பாத்திர த் தில்   நடி கர்   ராதா ரவி   நடித் திரு க்கி றார்  .  இதன்   நிக ழ்ச்சி   சமீபத் தில்   நடை பெற் றது .   அப் போது   மேடை யி ல்   நடிக ர்   ரா தார வி   பேசும் போது    முத லில்   படத் தில்   ராஜ லட்சு மி   சிற ப்பாக   நடித் திருக் கிறா ர்   என்று   புகழ்ந் து   பேசி   இ ருந் தார் .   அதை   பின்பு   தன்   வே லையை   காட்  டத்   தொ டங் கி   விட் டார்.

 

 

போ ஸ்ட ரில்   ரஜினி   பட த்தை   போ ட் டாலே   படம்   இழுத் துகி ட்டு   போ குது  .  இதுல   போ ஸ்ட ரில்  ராஜ லட்சு மி   பட த்தை   போ ட்டு    இரு க்கா ங்க   படம்   எப் படி   ஆகு மோ   தெரிய வில் லை.     இயக்கு னரு க்கு   தைரி யம்   தான்  என   பேசி   இருந் தார்  .  அதை   தொட  ர்ந்து   இணை யத் தில்   பல ரும்   அவர்   சொல் வது   உண்மை தான்  என்று   சொ ல்லி   வருகி றார் கள்.

 

 

ராஜல ட்சுமி   இப் போது   தான்   வளர் ந்து   வந்து   கொண் டிரு க் றார்.   முதல்   பட த்தை   கதா நா யகி யாக   நடிப் பதா ல்   அவ ருக்கு   பெ ரும்   வ ரவேற் பு   கிடை ப்பது  கஷ் டம்  தான் .   அத னால்  தான்   ராதா ரவி   கூறியி ருக்கி றா ர்   பேசி யது   சரி   என்று   தற் போ து   பல ரும்  பேசி   வரு கிறா ர்கள்.    அண்மை யில்   இந்த   பட த்தின்  பர் ஸ்ட்   லுக்   போ ஸ்டர்   வெ ளி யாகி   இரு ந்த து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.