என க்கு இந்த கதை திரு ப்தி யாக இல் லை.!! இயக் குன ரை மாற் றுங் கள்.!! திடீ ரென சொன் ன ரஜினி.!! குழ ப்பத் தில் இருக் கும் ரசி கர் கள்.!! வெளி யான லேட்ட ஸ்ட் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   சூப் பர்   ஸ் டார்   நடி கர்   ரஜினி காந்த்  .  இவர்   தற் போது   இயக் குனர்   நெல் சன்   திலீ ப்கு மார்   இய க்கத் தில்   ஜெயி லர்     திரைப் படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார்.    இந்த    படத் தை    சன்  பிக் சர்ஸ்   தயா  ரித்திரு க்கி றது  .  நே ற்று   சூப் பர்   ஸ் டார்   ரஜி னியி ன்   பிறந் த நாள் .

 

 

இந்த   படத் தின்   அவ ரது   பெயர்   முத்து வேல்   பா ண்டி யன்   என் றும்  அதற் காக   இவ ரின்   அறி முக   டீசர்   போ ன்ற   ஒன் றை  இணைய த்தி ல்   வெளி யி ட்டு      ரசிக ர்களு க்கு  மகிழ் ச்சி   கொடு த்திரு ந்த னர்  .  ஜெயி லர்    திரைப்ப டத் தை   தொட  ர்ந்து   லை க்கா  தயா ரிக் கு  ம்    2    படத் தில்    ரஜினி    நடிக்கி றப் பதாக   ஒப் பந்தம்   செய் யப் பட் டது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   ரஜி னி   கூடி ய   விரைவி ல்   ஜெயி  லர்  திரை ப்ப டத் தை   முடி த்துவி ட் டு   இவ ரது   மக ளான   ஐஸ் வர் யா   தனு ஷ்   இய க் கும்   புதிய   பட மான   லால்  ச லாம்   திரை ப்பட த்தி ல்   நடி க்க   இருக் கிறா ர்  .  இந்த   பட த் தில்   இவர்   சிறப்பு   தோற் றத் தில்   நடி க்க   இருக் கிறா ர்   என் பது    குறிப் பிட த்தக் கது.

 

 

அந்த   பட த்தி ல்   வி ஷ்ணு   வி ஷால்   மற் றும்    வி க் ரா ந்த்   கதா நாயக னா க  நடிக் கிறார் கள் .   இதை   அடு த்து   மற் றொரு   பட மான   லை க்கா   நிறுவ னத் தின்   படத் தில்   சிபி   சக்க ரவர் த்தி   இ  யக்க   இருக்கி றா  ர்  .  டான்   திரை ப்ப டத்தி ன்   வெற்றி யின்   மூலம்   இந் த   வாய் ப் பை   பெற் றார் .   இதற் கான   அ றிவிப்பு   வெளி யாகி   இரு ந்தது..

 

 

இந்த   நிலை யில்  இயக் குன ர்   சிபி   சொன்ன   கதை   ரஜினி க்கு   தற்போ து   திருப் தியாக   இல் லை  என் றும்   அத னால்   இயக்கு ன ரை    மாற் றும்   எண்ண த் தில்   ரஜினி  இரு ந்து   வருவ தாக வும்   தற் போது   கூறப்ப டுகிற து  .   மே லும்   ரஜினி கா ந்த்   கொ டுத்த   வாக் கை   மா ற்ற    மாட் டார்   என்று   பல ரும்   கூறி   வரு கி றார்க ள். 

 

 

இருந் தும்   அந்த   க தை   சரி ப்ப ட்டு   வரா த தால்   அ வரை   மாற் றவே   அதிக   வா ய்ப்பு   இருப் பதா க   தற் போது  பல ரும்   கூறி   வருகி றார் கள்.  இந்த   தக வல்   தற் போது   பல   ர சிக ர்களு க் கும்   ஷாக்    கொ டுத்து   இருக் கி றது  . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.