என் னது கோலி சோ டா பட நடி கை க்கு திரு மண மாகி குழந் தையே இரு க்கா.!!இவ் வளவு நாள் இது தெரி யாம போச் சே.!! குடு ம்ப புகைப் படம் உள் ளே.!!

0

2014  ஆம்   ஆண் டு   விஜ ய்   மில் டன்   இய க்கத் தில்   வெளி யான   திரை ப்பட ம்     தான்   கோலி  சோ டா .   மிகச் சிறிய   பட் ஜெட் டில்   பச ங்க   பட த்தில்   நடி த்த   சிறுவ ர்களை   வை த்து   இய க்கப் பட்ட   திரை ப்ப டம்   தா ன்   இது.  ஆ னால்   பட ம்   எதிர் பா ராத   வித மாக   மிகப் பெ ரிய   வெற் றி யை   கொ டுத் தது.

 

 

இயல் பான   கதை க்கள மும்   வள ரும்   இளை ஞர்க ளின்  கோ பமும்   என   கதை   மிக   சிற ப்பாக   அமை ந்தி ருக் கும்.   இதன்  மூ லம்   படம்   மிகப்பெ ரி ய   வெற்றி யை   கொ டுத்த து  . இந்த   படத் தில்   கதாநா யகி யா க   நடித் தவ ர்   தான்   சா ந்தி னி  என்ப வர் .  கோலி  சோ டா   பட த் தில்   நடித் து    இவர்   பிரப லமடை ந் தார்.

 

 

ஆ னால்   அதன் பின்   சொல் லிக்   கொள் ளும்   அள வி ற்கு   இவரு க்கு   எந்த   திரை ப்படம்   வெளி யாகவி ல் லை .  ஓரிரு   பட ங்களி ல்    ந டித் து   பின்   வேறு  எந் த  திரைப் பட ங்களை யு ம்   நடி க்கவி ல்லை   .   தற் போது   கோலி   சோ டா  திரை ப்பட த்தில்   நடித் த   அனை வ ருமே   வளர் ந்து   அடு த்த   திரைப் படங் களில்   நடி த்து   வரு கின் றனர்.

 

 

 

இந்த   நிலை யில்   நடி கை   சாந் தினி   திரும ணம்   செய் து   கொ ண்டிரு க்கி றார்.  திரு மணம்   செய் து   கொ ண்டது   மட்டு மல்லா மல்   இவரு க்கு   தற்போ து   அழகி ய   ஆண்   குழந் தையு ம்   உ ள்ளது.   அந்த  பட   சமய த்தி ல்   ஒரு   பள்ளி   மா ணவி   போல   இரு ந்த   இவர்   தற் போ து   திரும ணம்   ஆகி   குழந் தை க்கு   தா யாக   என   செய்தி   கே ட்டு   பலரு ம்   ஆச்ச ரி யம்   அடை ந்திரு க்கிறா ர்கள்.

 

 

மேலும்    ந டிகை களுக் கு   திரும ணம்   என்றா ல்   உ டனே   அது   இணை ய த்தில்   அனை வரு க்கு ம்   பர விவி டும்  .ஆனால்   இவருக் கு   திரும ணம்   ஆ னது   கூட   யாரு க் கும்   தெரியவி ல் லை .   தற் போது   திரும ணம்   ஆகி   குழந் தை    பி றந்த   பின்பு தான்   இவ ரை   பற் றிய   செய் திக ள்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வை ரல்   ஆகிக்   கொ ண்டி ருக்கி றது.

 

 

தற் போது   இவர்   தன  து   கண வர்   ம ற்றும்   கு  ழந்தை யோடு   இரு க்கும்    புகை ப்படங் கள்   இணை ய த்தில்   வெளியா கி    அ  னை வராலு ம்   ஷேர்   செ ய்யப் பட்டு   வருகி றது .  அந்த   அழ கிய   குடு ம்ப   பு கைப்படங் கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.