நடிகர் அ ஜித் தை கே வல மாக கிழி த்த பிர பல தயா ரிப்பா ளர்.!! நான் எது க்கு மதி க்க ணும்.!! அ வேச மாக பேச என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி க ராக   இருப்ப வர்   அஜித் .  இவர்   தற் போது   துணி வு   தி ரைப்பட த் தில்   நடித் து   முடி த்திரு க்கி றார் .  இந்த   பட த்தை   எச்  வி னோத்   இயக் கியிரு க்கிறார் .   பட த்தை   போ னி  க பூர்   தயா ரித் திருக் கிறார் .   வருகி ன்ற   பொ ங்கல்   அன்று   இந்த   படம்   வெ ளியா க   இருக் கி றது.

 

 

இந்த   படத்தி ற்கு   ரசிக ர்க ள்   மத்தி யில்   பெரி ய   எதிர்பா ர்ப் பு   இரு ந்து   வரு கிறது.  இந்த   படத்தி ன்   முதல்   பா டல்   சில் லா   சி ல்லா    வெ ளி யாகி   ரசிக ர்க ள்   மத்தி யில்   பெ ரிய   வர வேற்பு   பெற் று   இரு க் கிறது  . இணை யத் தில்   வைர லாகி   இருக் கிறது.    இந்த   நிலை யில்   பிரப ல   தயா ரிப் பாளர்   ஒரு வர்   அஜி த்தை   மோச மாக   விமர்ச னம்   செ ய்து   இரு க்கி றார்.

 

 

அவர்   கே ரா ஜன்   தான்.   அஜி த்தை   பற் றி    கேவ ல மாக   பேசி ய  வீடி யோ   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொண் டிரு க்கி றது .  அதி ல்   பே சிய   அவர்    வட   இந்தி ய   தயாரி ப்பாள ர்களு க்கு   தொ டர் ந்து   வாய்ப் பு   கொடு த்து   இரு க்கி றார்  அஜித் .  இது   எந்த   வகை யில்   நியா யம்  என் று    கேட்டு    இரு க்கி றார்.

 

 

மே லும்   கொ ஞ்சம்   கூட   நட ந்து   வந் து   ரசிக ர்க ளை   சந்தி ப்ப தே   கிடை யாது.  பாத்ரூ மில்   இரு ந்து   வந்து    அப்ப டியே   காரில்   ஏறி   சூட் டிங்   போ ய்   விடு கிறார்.  உலகத் தைப்   பற் றி   கவலை ப்ப டாம ல்   சொ ந்த   ரசி கர்க ள்    காசி ல்   வாழ் ந்து   வரும்   எந்த   நடி கரை யும்   நான்   மதிப் பதி ல் லை   என்று   கூறி   இரு க்கி றார்.

 

 

இத ற்கு   அஜித்   ரசி கர்க ள்   கே   ரா ஜன்   அவ ர்க ளை   மோக மாக   இ ணைய த்தில்   திட்டி   தீர் த்து   வரு கிறா ர்கள்  . தற் போது   இந்த   சம் பவம்   அதிக  வை ரலாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.