அவ் வை சண் முகி படத் தில் நடி த்த சின்ன குழந் தையா இது.!! தற் போது ஆளே அடை யாளம் தெரி யாமல் வளர் ந்து ஹீரோ யின் போல மா றிட் டாரே.!! புகை ப்ப டத் தை பார் த்த விய ந்த ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கர்   கம லஹா சன் .  இவர்   நடி ப்பி ல்   உரு வான   திரைப் படம்   தான்  அவ் வை   சண் முகி  . இந்த   படத் தில்   இவரு டன்   இணை ந்து   மீனா ,   ஜெ மினி   கணே சன்   உள் ளிட்ட   பல   பிரப லங்க ள்   நடித்தி ருப் பார்க ள் .  இந்த   படம்   வெளி யாகி   மிகப் பெ ரிய   ஹிட்   ஆன து.

 

 

தற் போது   இந்த   படம்   டிவி யில்   ஒளி பரப்பா னாலு ம்   இந்த   படத்தி ற்கா ன   ரசிக ர்கள்   இரு ந்து   கொண் டே   தான்   இருக் கிறா ர்கள் .  இந்த   படத் தில்   மீனா   கம லை   பிரி ந்து   தனது   அப்பா வான   ஜெமி னி   கணேச ன்   வீட் டிற்  கு   செ ன்று   விடு வார்.  அப் போது    மனை வி   மற் றும்   கு ழ ந்தை யை    பிரிந் திருப் பார்   கமல ஹாசன்.

 

 

பின்   அவ் வை   சண் முகி   என்ற   பெண்   வே டத் தில்   வீட்டி ற் குள்   வேலை யாளா க   நுழை ந்து   செ ய்யு ம்   கலா ட்டா   தான்   படத் தின்   கதை யாக   அமை க்கப்பட் டிரு க்கும் .   இந்த   ப டத்தி ல்   மீனா   மற் றும்   கம லின்   மக ளாக   நடித் தவர்   தான்   அன்னயே   என்ற   குழ ந்தை   இந்த   படம்   வெளி யாகி  25   வரு டங்க ளுக்கு   மேல்   ஆகி   விட் டது.

 

 

தற் போது   அந்த   குழந் தை   எப் படி   இ ருக் கிறது   என்ற   புகைப் பட ங்கள்   தற் போது   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வரு கிறது  .   குழந் தை யாக   அறி மு கமான   பலர்   பின்   நடி த்து   தன  க்கான   ஒரு   அந் தஸ் தை   பெற் றுக்   கொள் கிறா ர்க ள்  .  ஆ னால்   இதில்   பெரு ம்பாலா னோ ர்   குழ ந்தை    நட்ச த்திர மாக   இரு ந்து   பின்   என்ன   ஆனா ர்க ள்   என்று   தெரி யா மல்   இரு ந்து   வரு கிறா ர்கள்.

 

 

அதே   போ ன்று   தான்   தற் போது   இவர்   சென்னை யி ல்    நி றுவ னம்   ஒன் றை   வை த்து   நடத் திக்   கொண் டிரு க்கி றார்.   தற் போது   இவர்   தான்   இந்த   பட த்தின்   நடி த்த   குழ ந்தை   நட்ச த்தி ரம்   என   இவ ரை    கண் டறி ந்து   அவ ரது   புகைப் படங்க ளை   பல ரும்   ஷே ர்   செ ய்து   கொ ண்டி ருக்கி றார் கள் .  இதோ   அவ ரது  புகை ப்பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.