குடி பழ க்கத் திற்கு அடி மை யாகி புற்று நோ யால் பாதி க்கப்ப ட்டு மிக வும் கஷ் டப்ப ட்டு இரு க்கி றேன்.!! ஓப னாக சொன்ன பிர பல நடி கை.!! இந்த நடி கை யா என ஆச்ச ர்ய த்தில் ரசி கர் கள்.!!

0

பல   முன் னணி    நடி கர்   நடி கை கள்   கூட   குடி ப்பழக் கத் திற் கு   அடி மையா கி   சினி மா  விட்டு   வில கி   வா ழ்க்கை யை   தொ லைத்தி ருக்கி றார் கள் .  அதில் ஒரு   நடி கை   தான்   தற் போது   வெளி ப்படை யாக   அது   பற்றி   பேசி   இருக்கி றார்.  பாலி வுட்   சினிமா வில்   கொடி   கட்டி   பற ந்த   நடிகை கள்   சிலர்  இரு க்கி றார் கள்.

 

 

தமிழ்   சினிமா வில்   அறிமு கம்   ஆகி   பல   முன் னணி   நடி கர் களு க்கு   ஜோடி யாக   நடித்தி ருக் கிறா ர்கள்.   அப் படி   பிரி யங் கா   சோ ப்ரா வும்   தமி ழில்   அறிமு க மாகி   ஹிந்தி யில்   தன க்கான   இட த்தை    தக்க   வைத் தவர் .  அந்த   வரி சை யில்   90   கால கட்ட த்தி ல்   கனவு   கன்னி யாக   இருந் தவர் களி ல்   ஒ ருவர்   தான்   நடி கை   மனி ஷா   கொ ய்ரா லா.

 

 

பாம் பே ,   உயி ரே   போ ன்ற   பட த் தில்   நடி த்த   மிகப் பெரி ய   வர வே ற்பு   பெற் றவர்.  இவர்   2010ல்   திரு மணம்   செய் து   கொ ண்ட  இவர்   புற்று நோய்   பாதிக் கப்ப ட்டு    போ ராடி   வந் தார்  .  அதன் பின்   அதி லிரு ந்து   மீண்டு   வந்து   திரைப் படங் களில்   குண ச்சி த்திர   வேட ங்க ளி ல்   நடித் திரு ந்தார்.

 

 

குறி ப்பாக   மாப் பிள் ளை    திரைப் பட ங்க ளில்   நடித் திரு ந்தா ர்  .  சமீ பத் தில்   அவர் களது   பேட்டி   ஒ ன்று   கேம ராக்கு  முன்   தை ரிய மாக   இரு க்க   மது   கு டித்து   நடி க்க   ஆரம் பித் தேன் .  ஆனா ல்   அது   இல் லாமல்   தூ க்கம்   வரு வது   கிடை யாது  என்ற அளவு க்கு   மதுவு க்கு   அடி மையா கி   உள் ளேன்.

 

 

குடிப் பழக்க த் திற்கு   அடிமை யாகி   வாழ்க்கை யை   சிதை த்து    கொண் டதாக வும்   புற்று நோய்   பாதிப் பா ல்   வாழ்க் கை யின்   பாடத் தை   கற்று க்   கொண் ட தாக   கூறி யுள் ளார்.    இப்ப டி   வெளி ப்படை யாக   யா ரும்    கூறியி ருக்கி றார் .  இது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொண் டிரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.