ஒரு படத் தில் சில கா ட்சி யில் நடி க்க 10 கோடி சம் பளமா வா ங்கிய நடி கை. !ந யன்தா ரா வையே மிஞ் சிய பிர பல நடி கை.!! இ ந்த நடி கை தானா.??

0

தென் னி ந்திய   திரை   உல கில்   நடை  பெற் ற   நய ன் தாரா   தான்   அ திக   சம் பள ம்   வாங் கும்   நடிகை யா க   இ ருந்து     வருகி றார் .  இவர்   தற் போது   படத் திற் கு   கிட் டத் தட்ட   10   கோடி   சம்ப ள மாக   கேட்ப தாக வும்    சொ ல்லப் படுகிற து .  இவ ரை   தவி ர்த்து   அடு த்த   இட த்தில்   இரு க்கு ம்   சமந் தா   ஒரு   பட த்தி ற்கு   5   மு தல்  6   கோடி   தான்   வாங்கு கி றார்.

 

 

அத னால்   முன்ன ணி   நடிகை யா க   இரு ந்து   வரு கி றார்   நயன் தாரா  . தற் போது   அவ ரை யே   மிஞ் சும்   அள விற் கு   ஒரு   நடி கை   சம்பள மாக   வா ங்கி   இரு க்கி றார்.   இது தான்   தற் போது   பெரி தும்   பேச ப்ப ட்டு   வருகி றது .  அந்த   நடி கை   வேறு  யாரும்   இல்லை    சூப்ப ர்   ஸ் டார்   ரஜி னிகா ந்த்   நடி த்த  2005   ஆம்  ஆ ண்டு   வெளி யான   திரை ப்பட ம்   தான்   சந் திரமு கி.

 

 

அந்த   படத் தின்   இர ண்டா ம்   பாக த்தை   தற் போது   ராக வா   லாரன் ஸ்   முன்ன ணி   கதா பாத் திரத் தில்   வை த்து   இயக் கிக்   கொண் டிரு க்கி றார்  . இந்த   பட த்தில்   3   கதாநா ய கிகள்   என் று   ஏற்க ன வே   சொல் லப் பட்ட   நி லை யில்   யார்   சந் திரமு கியாக    நடி ப்பா ர்   என்று   கேள் வி   மக்க ள்   மத்தியி ல்   இருந் து   வந் தது.

 

 

அத ற்கு   பாலி வுட்   நடி கை யான  கங் கனா   ப டத்தில்   சந்தி ரமு கி   ஆக   நடிப் பார்.   இவர்   இந்த   படத் தில்   சந்தி ரமு கி   கதாபா த்திர த்தி ல்   சில   காட்சி கள்   மட் டும்   தான்   நடிப் பார்   என் றும்   சொ ல்ல ப்படு கிற து  . அதற் காக    இவ ருக்கு   சம்ப ளமாக   கிட்ட த் தட்ட   ஒன் பது   கோ டிகள்   வழ ங்கப்ப ட்டிருப்ப தாக   தெ ரிய   வரு கிறது.

 

 

சில   காட்சி களி ல்   ந டிப்ப தற் கே   ஒன் பது   கோடி   சம்ப ளமா   என   பல   நடிகை கள்   விய ந்து   பார்த் திரு க்கிறா ர்க ள் .   நயன் தாரா   ஒரு   முழு   பட த்தி ற்கு   10   கோடி   ரூ பாய்   வா ங்கிக்   கொ ண்டி ருக்கி றார்  . ஆ னால்   இவர் சில   காட் சிக ளை   ஒன் பது   கோடி   வாங் கி   இரு ப் பது   பல ரை யும்   விய க்க   வைத் திருக்கி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.