வடி வேலு வால் தலை யில் துண் டை போட்ட தயா ரிப் பாளர்.!! 5 வருட கன வை நாச மா க்கிய வடி வேலு.!! படம் பார் த்து தெறி த்து ஒடும் மக் கள்.!!

0

இயக் குனர்  சுரா ஜ்   இயக் கத் தில்   வடிவே ல்   நடி த்து    ஐந்து   ஆண் டுகளு க்கு   பின்  வெளி யா கும்   திரை ப்பட ம்   தான்   நாய்  சேகர்  ரிட் டன்ஸ் .  இந்த   படத் திற் கு  மக் கள்   மத் தியி ல்   பெரி ய   எதி ர்பா ர்ப்பு   இரு ந்து   வந் தது .   வடி வேலு   இடை யில்   ஏற் பட்ட   சிறு   பிரச்ச னை யா ல்   ரெட்   கா ர்டு   வா ங்கி   பல   வரு டம்   சினி மாவி ல்  நடி க்கா மல்   இரு ந் தார்.

 

 

அதன்   பி றகு   தற் போ து   படங் க ளில்   ந டிக்க   தொட ங்கி னார்  .  இவர்   வந்த   நேரம் பல   தயா ரிப்பா ளர் க ளும்   இவ ரை   தங் க  ள்   பட ங்க ளில்   புக் செய்து   வந் தனர் .   சந்தி ர முகி  2   போ ன்ற   படங் களி ல்   இவர்   நடி த் து   வந் தார்.   அதே போல்   நாய்   சேகர்   ரிட் டன் ஸ்   திரை ப்பட த்தி ல்   கதா நாயக னா க   நடித் து   வந் தார் .  இந்த   படத் திற் கு   தான்   மக் கள்   மத் தி  யில்   பெரிய   எதி ர்பா ர்ப்பு   இரு ந்து   வந் தது.

 

 

அவர்   நடி ப்பதா ல்   பெரி தும்   எதிர்பா ர்க் கப்பட் ட   படம்   அது  .   இந் த   படம்   நே ற்று   வெளி யா கியி ருந் தது .  பல   வருட ங்களுக் குப்   பிறகு   இவ ரை   திரை யில்   காண்ப தால்   பல   ரசிக ர்க ளும்   படத் தை யும்   முன் கூட்டி யே   புக்   செ ய்து   திரை யரங் கிற் கு   செ ன்று   பார்த் த னர்  .  ஆனா ல்   படம்   ரசிக ர்க ளை   திரு ப்தி   செய் ததா   எ ன்று   பார் த்தா ல்   கி டைய வே   கிடை யாது.

 

 

படத் தில்   பல   நடி கர் கள்   இரு ந்தும்   அனை த்து   காட் சிக ளை யும்   வடி வேலு  மட் டுமே   நடி த்திரு க் கிறா ர்  .  மேலு ம்   இந்த   படத் தில்   கதை   என் பது   எ துவும்   இல் லை   என் றும்    வடிவே லும்   இது வரை   பா ர்த்த     ரியக் ஷன்   மற் றும்   நடி ப்பை   வெ ளிப்ப டுத்தி   இரு க்கி றார்   என்று   அது   மக் களு க்கு   ச லிப்பு   தன் மை யை   கொடு த்தது   என் றும்   சொல் லப் படுகி றது.

 

 

இத னால்   தயா ரிப் பாளர்   தான்   தற் போது   த லையில்   துண் டை   போ ட்டு   இரு க்கிறா ர் .   கிட்ட த்த ட்ட   20   கோடி   பட் ஜெ ட்டில்   உரு வான   திரை ப்ப டம்   முதல்   நாள்    ஒரு   கோ டி   மட்டு மே   வ  சூல்   செ ய்திருக் கிற து .  அடுத் தடு த்த   நாட்க ளில்   கூட் டம்   வரா மல்   இ ருக்க   அதிக   வாய் ப்பு   இரு க்கி றது .   அ தனால்  படம்   மட்ட மான   தோல் வி யை   சந்தி க் கும்.

 

 

இப் படி   வடி வே லு   ஐந்து   வருட ங்க ளா  க   எந்த   படத் தி லும்   நடிக் காம ல்   மிக வும்   பெ ரிய   எதிர்பா ர் ப்புக ள்   உரு வான   தி ரை ப்ப டம்   இந்த   நிலை மை க்கு   வந்தி ருப் ப து    ரசிக ர்களை யும்   ஏமா ற் றி   வடிவே லும்   கன வையு ம்   நிறை வேற் றாமல்   தயாரி ப்பா ள ரையு ம்   ஏமா ற்றி    இருக் கிற து .   இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை ய த்தில்   வைரலா கி   கொ ண்டு   இரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.