உன் படத் தை நா ங்க வா ங்க மாட் டோம்.!! ஒரு மொ க்க படத் தால் பொ ன்னி யின் செல் வன் பட ந டிக ருக்கு வந் த சோத னை.!! தற் போது புல ம்பும் நடி கர்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கர்   ஜெய ம்ர வி  .  இவர்   நடிப் பி ல்   சமீப த்தி ல்  வெளி யான   திரை ப்ப டம்   தான்   பொன் னி யின்   செல் வன் .  இந்த   ப டம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரி ய   வெ ற்றி யை   கொ டுத்த து .   இந்த   பட த் தில்   இவரு டன்  இணை ந்து   விக் ரம் ,   கார் த்தி ,   திரி ஷா ,   ஐஸ் வர் யா  ராய்  என   ஒரு   நட் சத் தி ர   பட்டா ள மே   நடித் திரு ந்த து.

 

 

தற் போது   இந்த  படத் தின்   இரண் டாம்   பாகத் திற்கான   பணி கள்   நட ந்து   வரு கிறது  .  இதன்   மூல ம்   இ வரது   மார் க்கெ ட்    உ யர் ந்து   இருக் கிற து .   தற் போது   இவர்   பி ஸியாக   பல   படங் களி ல்   கமிட்   ஆகி   இரு க்கி றார்  .   தற்  சமய த்தில்   தான்   தற் போது  ஒரு   பெரி ய   சிக் கல்   இவ ருக்கு   வந்து   இ ருக்கி றது  .  அவர்   ஏற்க னவே   அகி லன்   திரை ப்பட த்தி ல்   நடி த்து     முடி த்து   இரு ந் தார்.

 

 

தற் போது   இந்த   படத் திற் கு   தான்   பெ ரும்   தலை வலி   ஒ ன் று   வந் திரு க்கி றது.  இத ற்கு   முக் கிய   கார ணம்   ஜெ யம்   ரவி யே   தான்  என்று   கூறுகி ன்ற னர்  .  இவர்   என் னதா ன்   பொ ன்னியி ன்   செல் வன்   திரை ப்பட த்தி ல்   நடித் தி ருந் தாலு ம்   அது   பல   முன்ன ணி   நடி கர்க ள்   இணை ந்து   நடித் த   படம்   என்ப தால்   பல ரும்   தற் போது   அகில ன்   திரைப் படத் தை   வா ங்க   மறுக் கின் றனர்.

 

 

கார ணம்   இவ ர்   இ தற்கு   முன்பு   நடி த்த   திரை ப்ப டம்   தான் .  அந்த   திரை ப்ப டம்   பூமி .   பூமி   படத்தி ல்   இவர்   நித்தி   அக ர்வா லுடன்   இணை ந் து   நடித் திரு ப் பார்.  இந்த படம்  வெளி யாகி   மிக  ப்பெ ரிய   தோல் வியை    சந்தி த் தது  .  இத னால்   அகி லன்  பட மும்   பூமி   பட ம்   போல்   நஷ் ட த்தை   ஏற்ப டுத்தி வி டுமா   என   இந்த   பட த்தை   விநி யோ கஸ் தர்க ள்   வா ங்க   தயக் கம்   கா ட்டி   வரு கிறா ர்கள்.

 

 

மே லும்   உ ங்களை   நம் பி   நா ங்க ள்   தலை யில்   துண் டை   போட   முடி யாது   என   பட  த் தை   நிரா கரி த்து   வருகி ன்ற னர்  .  அடு த்த டுத்த   நி லை க்கு   செல் வார்   என்று   பார் த் தால்   இவர்   கடை சி யாக   நடி த் த   பூமி   பட த்தா ல்   மீண் டும்   அதே  நிலை யில்   தான்   இ ருந்து   வரு கிறா ர்  .  இது   அவ ருக் கு   பெரு ம்   தலை வலி யை   கொ டுத்தி ருக்கி றது  .  இந்த   செ ய்தி   தற்போ து   வைர லாகி   கொண் டிருக் கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.