நீ ங்க விஜ ய் படத் தில் நடி க்க கூ டாது.!! நடி த் தால் தற் கொ லை செ ய்து கொள் வோம் .!! நடி கரு க்கு கோ ரிக் கை வை த்த ரசி கர்.! ! எ ன்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடிக ர்   விஜய்  .   அவர்   தற் போ து   வாரி சு   திரை ப்பட த்தில்  நடித் து   முடி த்து   இருக்கி றார் .   இந்த   தி ரைப் படம்   பொ ங் கல்  அ ன்று   வெ ளியா க   இரு க் கி றது.  பெரும் பா லும்    அனை த்து   நடி கர்க ளும்   விஜய்    பட ங்க ளில்   நடி க்க   வே ண் டும்   என   ஆசை ப்படு வா ர்கள்.

 

 

அதே   போ ன்று   விஜயி ன்   வெ ற்றி   திரை ப்பட ங்க ளை   பல   மொ ழிகளி லும்   ரீமே க்   செய் து   நடித் திருக் கி றா ர்கள் .   ஆனா ல்   தற் போது   விஜ யின்   ரீமே க்   படத் தில்   நடி க்க   கூடா து  .    நடித் தா ல்   தற்கொ லை   செய் து   கொள் வேன்   என்று   பிர பல   நடிக ருக் கு   ரசிக ர்க ள்   கடி தம்   எழு தி   இருக் கி றார் கள்  . அட் லி   இய க்கி   வி ஜய்   நடி த்த   பட  ம்   தான்   தெறி  .   இந்த   படம்   வசூ ல்   ரீதி யாக   மிக ப்பெ ரிய   ஹிட்   கொ டுத் தது.

 

 

 

அந்த   பட த்தை   தெ லுங்கி ல்   டப்   செ ய்து   ரிலீ ஸ்   செய் தார்க ள் .   மா   டிவி   எ ன்ற   சேன லில்   ப லமு றை   இத னை   ஒளிப ரப் பு   செய் திருக் கின்ற னர்  .  அத னால்   தெலு ங்கு   ரசிக ர்கள்   எல் லோருக் கும்   தெரி ந்த  கதை  தா ன்  இந்த   தெறி .   தற் போது    நடி கர்   பவ ன்   கல்யா ண்   தெறி   திரை ப்பட த்தை   தெலு ங்கி ல்   ரீ மேக்   செய் து   நடி க்க   இ ருக் கிறா ர்   என் ற   தக வல்   வெளி யாகி   இரு ந் தது.

 

 

இத னை க்   கேட்ட   பவ ன்   கல் யாண்   ரசி கர் கள்   புதுக்க தை யில்   நடிக் காம ல்   ரீ மேக்   படத் தில்   நடி ப்ப து   தங்க ளுக் கு   அதிர்ச் சியை   ஏற்ப டுத்தி    இருக் கிறது.   அத னால்   தெறி   பண் ண   வேண் டாம்   என   ரசி கர்க ள்   ட்வி ட்ட ரில்   ட்ரெ ண்ட்   செய் து   வருகி றார்க ள்  .  மேலு ம்   உங்க ளுக் கு   என   ஒரு   மா ஸ்    இரு க்கி றது.   நீங் கள்   சொ ந்த   கதை   நடி யுங் கள்    ரீமே க்    செய்து   நடி க்கா தீர் கள்.

 

 

 

மேலு ம்   ஒ ரு    தீவிர   ரசி கர்   தெறி    ரீ  மே க்     செய் தால்   தற் கொ லை   செய் து   கொள் வேன்   என் று   கடி தம்   எ ழுதி   இரு க்கி றார்  .     அது   தெறி    கதை தான்   என்று    அதி கார ப்பூர்வ மாக   இன் னும்   அறிவி க்கவி ல்லை    என் றாலு ம்   ரசி கர்க ள்   செ ய்து   செய் யும்   விஷ யம்    சினி மா   வட்டா ரத் தில்   பரப ரப்பு   ஏற் படு த்தி   இரு க்கி றது.

 

 

மே லும்   பல ரும்   வெளி யா கும்   அறிவி ப் பு     ரீமே க்   என் று   தெரி ந்தா ல்   அவ்வ ளவுதான்   என் பது   போ ன்று   தயா ரி ப் பு   நிறுவ ன த்தை   இணை ய த்தில்   மிர ட்டி யும்   வருகி றார்க ள்  .  இந்த   செய் தி   தற் போது   இணை ய தள   பக்க ங்களி ல்   படு வைர  லாக   பேச ப்பட் டு   வரு கி றது .   மே லும்  தமிழ்   ரசி கர் கள்   விஜய்   பட த்தை   அவ மதி க்கிறீர் க ளா   என் பது   போ ன்ற   கேள் விக ளு க்கு    கே ட்டு   வரு கிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.