ரஜினி யை பார் த்து அஜி த்து க்கு வந்த விப ரீத ஆசை.!! மொ க்க பட த்தை ரீ ரிலீஸ் செ ய்ய தயா ரான அஜித்.!! இந்த பட மா என அதி ர்ச்சி யில் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   உச்ச   நட்சத் திர மாக   இரு ப்பவ ர்   ரஜினி .  , இவர்   தன து   பிறந் தநா ளை   முன் னிட்டு   தனது   கரிய ரில்   மிக வும்   மோச மான   தோ ல்வி   பட மாக   அமை ந்த   பாபா   படத் தை   புதுப் பொலி வுடன்    ரீ ரிலீஸ்   செ ய்ய   திட்ட மிட்டு   இருக் கிறா ர் .   இதற் கான   பணி களும்   முடி ந்து   12-ம்   தேதி   திரை யிட   தயா ராக   இரு க்கி றது.

 

 

இதற் காக   அவ ரது   ரசிக ர்க ளும்   பெரி ய   எதிர் பார் ப் பி ல்   இரு ந்து   வரு கிறா ர்கள் .   திரை யரங் குக ளி ல்   டிக் கெ ட்   புது   படத் தி ற்கு   கிடை க்கும்   வரவே ற் பை   மிஞ் சும்   அள விற்கு   இரு க்கி றது.   இந்த   நிலை யில்   ரஜினி யை   பார் த்து   ந டிகர்   அஜித்  தும்   இதே   போ ன்ற  முடி வை    எ டுத் து   இரு க்கி றார்  .  அ வரும்   இதே போல்   செ ய்ய    தி ட்டமி ட்டு    இரு ப்ப தாக   தற் போது   தகவ ல் கள்   வெளி யாகி   இரு க்கிற து.

 

 

இவர்   தற் போது    வினோ த்   இயக் கத் தில்   துணி வு   திரை ப்ப டத் தி ல்   நடி த்து   முடித் திரு க்கி றா ர்  .  இந்த   ப டம்   பொ ங்க ல்  அன் று   வெளி யா க    இ ருக்கி றது.  இத னை   அடு த்து   விக் னேஷ்   சிவ ன்   இயக்க த்தி ல்   புதிய    ப  டத் தில்   நடி க்க   இரு க்கி றார்  .  த ற் போது   துணி வு   படத் தின்   முதல்   சில் லா   சி ல்லா   பா டல்    இ ன்று   வெளி யாக   உள்ள து.

 

 

 

இந்த   நி லை யில்   தனது   மிக ப்பெ ரிய   தோல் வி   படத் தை   ரிலீ ஸ்    செ ய்ய   அவ ரும்   திட்ட மிட்டி ருப் பதா க    தகவ  ல் கள்    வெளி   வருகி றது .   கட ந்த   2007   ஆம்   ஆ ண்டு   இவர்   நடிப் பில்   வெ ளி யான   திரை ப்ப டம்   தான்   ஆழ் வார்.   இந்த   படம்   அஜித்   கரி ய ரில்    மிக வும்   மோச மான   தோ ல்வி   அடை ந்த   படங் களி ல்   ஒன்று.  

 

 

இது   குறி த்து   அதி காரப் பூர்வ மான   அ றிவி ப்பு   இன் னும்   வெ ளியா கவி ல்லை   .  அதை யும்   அவ ரது   பிறந் த நாள்   அன் று   வெளி யிட   திட் டமி ட்டு    இ ரு ப்ப தாக   சொல் லப் படு கி றது .   இந்த   பட ம்   மீண் டும்   தி ரைக் கு   வந் தால்   பாபா   அள விற்கு   வர வே ற்பு   கிடை க்கு மா   என்ற   சந் தேக மும்   ரசி க ர்கள்   ம த்தியி ல்   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

 

 

ஏனெ ன் றால்   பாபா   தோ ல்வி    ஆக   இரு ந்தாலு ம்   அ தில்    ர சிகர் கள்   கொண் டாட   கூடி ய   காட் சிகள்   அதி கமா க   இருக் கும்  .  ஆனா ல்   ஆழ் வார்   பட த்தி ல்   அப் படி   எதுவு மே   இருக் காது  .  கூடிய   விரை  வில்   இதற் கான   அதி காரப் பூர்வ மான   அறி விப் பை   பட  க்கு ழு   வெளி யிடு ம்    என்று   சொ ல்ல ப்படு கிற து .   இந்த   செ ய்தி   தற் போ து    இ ணை யத் தில்   வை ரலா  கி   கொ  ண்டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.