பிக் பாஸ் டைட் டில் வின்ன ரை முடிவு செ ய்த விஜய் டிவி.!! உண் மை யை உள ரிய விஜய் டிவி பிரி ய ங்கா.!! அப் போ அவரு இல் லை யா.!! கோப த்தில் ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   ஒளி பரப் பாகி   வரும்   பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சிக் கு   மக் கள்   மத் தியில்   ஆத ரவு   நன் றா  க   கிடை த்து   வரு கி றது  .  இந்த   சீ சன்   60   நாட் களை   கட ந்து   தற் போது   ஒளி பரப் பாகி   வருகி றது  .   மற்ற   சீசன் களை   காட்டி லும்   இந்த   சீசன்  60   நா ட்க ளை   தாண் டியு ம்   யார் தான்   வின் னர்   என் ற   கணி க்க   மு டி  யாத   அ ளவி ற்கு   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

மே லும்   50   நா ட்க ளுக்கு   மேல்   இரு க்கும்   சுவா ரசிய ம்   இந்த சீசன்   இல் லாததா ல்   பலரு ம்   இணை யத் தில்   தங் களது   கரு த்துக் களை    கூறி   வருகி ன் றனர். மே லும்   இந்த   சீச னில்   பலரு க்கு ம்   மக் கள்   மத்தி யில்   ஆத ரவு   பெ  றுகி   வரு கிறது.  இந்த   வா ரம்   இரு வர்   வெளி யேற்ற ப்ப ட   இருக் கின்ற னர். 

 

 

அதை   தொ டர்ந் து   ஒரு  வை ல்ட்   கா ர்ட்   போ ட்டியா ளரும்   கள மிற ங்க   இரு க்கி றார்  .  இந்த   நிலை யில்   டைட் டில்   வின் னர்   யார்   என்ப தை   வி ஜய்   டிவி   ஏற்க னவே   முடி வு   செ ய்து   விட் டதா க   தற் போது   பே ச்சுக்க ள்   அடி பட்டு    வருகி றது.  அப் படி   தான்   கட ந்த   சீச னில்    ராஜூ    மற் றும்   பிரி யங் கா   வெற் றிய டைந்தி ருந்த னர் .

 

 

 

விஜய்  டிவி   பிரியங் கா விட ம்   இது   கு றித்து   கே ட்ட   பொழு து    அவர்   விக் ரமன்   தான்   வெ ற்றி   பெறு வார்   என் று   கூறி யிரு ந்தா ர்.    அவர்  எல்லா வற் றி லுமே   சிறப் பாக   வி ளையா டுகி றார்   நிதான மாக   இருக் கிறா ர் .   அத னால்   அவர்   நிச் சயம்   வெ ற்றி   பெறு வார்   என் று    பிரி ய ங்  கா   கூறி யிரு க்கி றார்.   வி ஜய் டிவி    பிரப ல மாக   இ ருக்கு ம்   அவரே   இப் படி   கூறி   இரு க்கி றா ர்.

 

 

இது    வி ஜய்   டிவி யின்  உறுதி   செ ய்யப்ப ட்ட    த கவல்   என்று தான்    பல ரும்   கூறி   வரு கிறா ர்கள் .   மேலு ம்   மக்க ளும்   விக்ர மன்  வெ ற்றி   பெறு வார்  என்று   கூறி   வரு கிறார் கள்.      அசிம்   தான்   வெற் றி   பெறு வார்   என   ஒரு   கூட்ட மே   இருந் து   வரு கிறது .    தற் போது   பிரிய ங்கா   இவ்வா று   கூறியி ருக் கி றார் .   மே லும்   தற் போது   போட் டியா ளர்   ஷிவி னுக் கு    மக் கள்   மத் தியி ல்    ஆதர வு   பெ ருகி   வருகி றது.

 

 

திருந ங் கையா க   வீட்டி ற்கு ள்   நுழைந் த   அவர்   சிறப் பா க   விளை  யாடி   வருகி றார்  .  அத னால்   அவர்   தா ன்   வெ ற்றி   பெறு வார்    என்று   ஒரு   கூட் டமு ம்    கூறி   வரு கிறது .   இதி லிருந் து   விக் ரம்  , சி வின்   இரு வரில்   ஒ ருவர் தா ன்   கட் டாயம்   டை ட்டில்   வின் ன ர்    என் றும்   பல ரும்   கூறி   வரு கிறா ர்க ள்  .   இந்த   செய் தி   தற் போது    வை ரலாகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.