இய க்கு னரை நம்பி மோ சம் போன நடி கர் சூர் யா.!! பல கோடி க்கு ஆப்பு வை த்த இய க்கு னர்.!! ந ஷ்ட த்தில் கடும் கோ பத் தில் இரு க்கும் சூர் யா.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   சூர் யா .   இவ ரது   நடி ப்பி ல்   உரு வாகி   இருந் த   வண ங்கா ன்   திரை ப்ப டம்   தற் போது   டிரா ப்   செ ய்யப் பட் டது   என்ற   செ ய்தி   வெளி யா கி   இரு ந்த து .   தற் போ து   இணை யத்தி ல்   எந்த   பக் கம்   போ னாலு ம்   பாலா   மற் றும்   சூர்யா வி ன்   சண்டை தா ன்   பெரி தாக   பேச ப்ப ட்டு   வரு கிறது.

 

 

மே லும்   பல ரும்   பட ம்   டி ராப்   செய் யப்ப ட்ட தை   பற்றி  தா ன்    பேசி   வருகி றார் கள்  .  இந்த   பட த்தை   பற் றிய   தெளி  வான   முடி வு    பாலா வி டம்   இல் லை   எ ன்றும்   ஏதோ   ஒரு   கா ட்சி யை   இஷ்ட த்தி ற் கு   எடுத் துக்   கொ ண்டி ருக்கி றார்   என் றும்   சூர் யா   வி லகி   விட்ட தாக த்தா ன்    காரண ங் கள்   சொல் லப்ப டுகிற து.

 

 

மே லும்   பா லா   தற் போது   இ ந்த   படத் தை   அத ர்வா   வை   வை த்து   இயக் கப்   போவ தா கவும்   தக வல்   வெ ளியா கி யிரு க்கி றது .   அதனா ல்   பல ரும்   தற் போது   தங் கள து   க ருத்துக் க ளை   கூறி   வருகி ன்ற னர்  .  அதை   தொட ர் ந்து    சூர்யா  கிட் டத் தட்ட   10   கோடி   வரை   ஏற்கன வே   செல வு   செய்து விட்டா ர் .   அவர் தான்   பட த்தை   தயா ரித் தும்   இரு ந் தார்.

 

 

அவர்   மே லும்   பாலா விற் கும்   அட் வான் ஸ்   கொ டுத்து   இருக் கிறா ர்.    இதன் மூ லம்   10   மு தல்   15   கோ டி   சூர் யா   செல வழி த்து   இருக் கி றார்  .  தற் போது   படம்     நிறு த்தப்ப ட் டதால்   படம்   இ னிமே ல்   தொ டராது   என்று   அறிக் கை யும்   வந்து வி ட்டது  .   மேலு ம்   சூட் டிங்   நட ந்து   கொ ண்டிருக் கும் போ து    உதவி   இ யக் குனர்க ளுக்கு   தவ றாம ல்    பேட் டா   மற் றும்   சாப் பாடு   வழங்க ப்ப ட்டு   கொ ண்டிருந் திருக்கி றது.

 

 

ஆனா ல்   படம்   டிராப் பா ன   அறிக் கை   வெளி வந்த வுட ன்   துணை   இயக் குனர் களுக்கு   பேட் டா   மற் றும்    சாப் பாடு   கிடை யாது   என்று ம்   சூட் டிங்   ஸ்பா ட்டில்   இருந் து   அ வர் கள்   மி குந்த   வரு த்தத் துட ன்   வெளி  யேற் றப்ப ட்டிருக் கின் றனர்.  தற் போது   பா லா   இந்த   படத் தை   தொடங் கினா லு ம்   யார்   தயா ரிப் பது   என்ற   கே ள்வி   எழுந் திருக் கிற து.

 

 

ஆ னால்   பாலா   மீண் டும்   சூர் யாவி ன்   நிறுவ னத் தையே   தயா ரிக் கும்படி   கே ட்கப்   போகி றா ர்   என்ற   தக வல்    தற் போது   இணை யத்தி ல்   பரவி   வருகி றது . ஏற்க னவே   பல   கோ டி    ந ஷ்ட த்தி ல்   இரு ந்து   வருகி றா ர்   சூர் யா  .  மே லும்   பாலா   இது   போ ன்ற   செய லை   செய் வ தால்   என் ன   சொ ல்ல   போகி றா ர்   என்று   தெரி யவி ல்லை .   பெரும்   த லைவலி யில்    சூர் யா   தற் போது   தவி த்துக்   கொ ண்டிரு க்கி றார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.