அடி பட் டும் திரு ந் தாத வடி வேலு.!! பிர பல நடிக ரின் மா ர்க்கெ ட்டை கவிழ் க்க நட க்கும் சதி.!! பொ றாமை யில் பின் னால் இரு ந்து வே லை பா ர்க் கும் வடி வேலு.!!

0

தற் போது   தமி ழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   கா மெடி   நடிக ராக   இரு ப்பவ ர்   யோகி   பாபு .   கூட்ட த்தி ல்   ஒரு வனா க   இரு ந்து   தற்  போது   தனக் கென   ஒரு   இட த்தை   வகித் தவர்  .  இவர்   தற் போது   வெளி யா கும்   அ னைத் து   படங் களி லுமே   இவர்   கா மெடி   இரு ந்து   வி டுகி றது .   அந்த   அள விற்கு   மிக வும்   பிசி யாக   நடிக ராக   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

அத ற்கு   கார ணம்   வடி வேலு   சந் தா னம்   போ ன்றவ ர்களி ன்   வெற் றிட ம்   தான் .    அவ ர்க ள்   ஹீ ரோவா க   நடி க்க   தொட ங்கி விட்ட தால்   கா மெடி க்கு   பஞ் சம்   ஏற்ப ட்டு   தற் போது   இவர்   ஒரு வர்   தான்   அனை த்து   திரை ப்பட ங்களி லும்   காமெ டியா க   நடி த்து   வருகி றா ர்.    தற் போது   15  க்கும்   மேற் பட்ட   திரை ப்பட ங்கள்   வெளி யாக   தயா ராக   இரு க்கி றது.

 

 

இத னி டையே   மார் க் கெட்   உச்ச த் தில்   இருக் கிறது .   உச் சத்தி ல்   இருக் கும்   இவ ரது   மார்க் கெ ட்டை   கவி ழ்க்க   த ற் போது   ஒரு   சதி   நட ந்து   வரு வதா க   சொல் லப்ப டுகி றது  .  அத ற்கு   பின் னால்   இரு ந்த   வே லை   பார் ப்ப வர்   நடிக ர்   வ டி வேல்   தான் .   இவர்   தமி ழின்   முன் னணி    நடிக ராக   இருந் தார் .    இடை யில்   ஏற் பட்ட   பிர ச்ச னை   கார ண மா க   காணா மல்   போ ய்வி ட்டார்.

 

 

தற் போது   மீண் டும்   நடி க்க   வந்த   பின்   தன க்கு   வாய் ப்பு கள்   குவி யும்   என்று   அவர்   எதி ர்பார் த்தா ர்.     ஆ னால்   அவ் வாறு   இல்லா ம ல்   அனை வரு ம்   யோகி   பாபு   தேடி   செல் கின் ற னர்  .  ஆனா ல்   தற் போது   மறை முகமா க   யோ கி   பாபு வின்   மார் க்கெ ட் டை   இற க்க   பல   வே லை கள்    செய் து   வருகி றார் .   சமீ பத் தில்   நட ந்த   வி ழாவி ல்   யோகி   பாபு    மீது    சர்ச் சை யான   விஷ யங் கள்   பேசப் ப ட்டது.

 

 

தாதா   திரைப் படத் தில்   தாம்     ந டிக் கவி ல் லை   என்று    யோகி   பாபு   கூறி   இரு ந் தார்.   ஆனா ல்   அவர்   படம்   முழு வ தும்   நடித் திரு ப்ப தாக   இயக் குன ர்   கூறி   இரு க்கி றார் .   இப் படி   இவர்   மேல்   அடுத் தடு த்து   குற்ற ச் சாட் டுகள்   வெ ளிவ ந்து   கொ ண் டிருக்கி றது .   இதற் கெ ல்லா ம்    கார ணம்   வடி வேலு   தான்   என்று    சொல்  லப்ப டுகி றது.

 

 

அவரு டைய   பே ச் சைக்   கே ட்டு   தான்   தற் போ து   பலர்   இது   போ ன்று    நட ந்து   கொள் கி றா ர்க ள்   என் றும்   சொ ல்லப்ப டுகி றது  .  அத னால்   மீ ண்டு ம்   தன்   இடத் தை   படி க்க   இது   போ ன்  ற   மட் டமா ன    வேலை க ளை   வடி வேலு   செய் து   வருவ தாக   தற் போது   ப ல ரும்   பேசி   வ ரு கிறா ர்கள் .  யோகி   பாபு    தன் னை விட   வளர் ந்து   வி ட்டார்   என் ற   ஆத ங்க த் தை   தான்   வடி வேலு   இது    போ ன்று   செ ய்து   வருகி றார்   என   பலரு ம்   கூறு கிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.