பிர பல நடிக ருக் கு இப் படி ஒரு நம் பர் சென் டிமெ ன்ட் இரு க்கா.!! சென் டிமெ ன்ட் க்காக மனை வியை வி வாக ரத்து செய்து இர ண்டா வது திரு மணம் செய்த நடி கர்.!! கழுவி ஊத் தும் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கர்   விஷ் ணு   விஷா ல்  .  இவ ர்   நடி ப்பில்   வெளி யான   கட் டா   குஸ்தி   திரை ப்ப டம்   மக் கள்   மத்தி யில்     வசூல்   ரீதி யாக வும்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெ ற்று   வரு கிறது .   முழு க்க   முழு க்க   கா மெடி   கல ந்த  இந்த படம் பல  நாட்க ளுக்கு   பிறகு   மக்க ளை   தி ருப்தி   செ ய்து   இருக் கிறது .    இந்த   படத் தில்   இவ ருக்கு   ஜோ டியாக   ஐஸ்வ ர்யா   லட் சுமி   நடித்தி ருந்தா ர்.

 

 

அ வரது   நடி ப்பு   மக் கள்   மத் தியில்   பெரி தும்   பேசப் பட்டு   வருகி றது .   தற்போ து  இந்த   பட த்தின்   வெற்றி யை    கொ ண்டாடி   வரும்   நிலை யில்    இது   குறி த்து   பல   பேட்டி களில்   க லந்து   கொ ண்டு   பேசி   வருகி றா ர் .   அவர்   சமீபத் தில்   இவர்   பேசிய   நம் பர்   சென்டி மெ ண்ட்   தற் போது   இணை ய த்தி ல்   பலரு ம்   விம ர்சித்து   வருகிறா ர் கள்.

 

 

அவர்   கூறி யது   அதாவ து   இவருக் கு    இரண் டு  என்ற   நம் பர்   மி கவும்   ராசி யான   நம் பர்   என்று   கூறியி ருக்கி றார் .   அத னால்   தான்   டிசம் பர்   இரண் டாம்   தேதி   கட்டா   குஸ்தி   திரை ப்பட த்தை   வெளியி ட்டா ராம் .   அ தை   தொ டர்ந்து   பைக்   கார் என   அனை த்து   வாக னங்களு க்கும்   இரண் டாம்   நம்ப ரை  தான்   விருப்ப ப்பட்டு   தே  ர்வு   செய்வ தா ராம்.

 

 

மேலும்   எல்லா   விஷய த்தி லும்   இரண் டாம்   நம்ப ரை   பின் பற்றி   தான்   தற் போது   வெ ற்றிக ரமாக   இ ருப் பதாக   கூறி  இருக்  கிறா ர் .   மே லும்   வெண் ணிலா   கபடி    குழு   படம்   கூட   இரண் டாம்   தேதி தான் பூஜை   போட ப்ப ட்டது  .  மேலும்   படத்தி ற்காக   அவர்   வாங் கிய   அட்வா ன்ஸ்   சம்ப ளம்   என   அனை த்தை யும்   கூட்டி   கழி த்து   பார்த் தால்    இர ண்டு   வரு மாம்.

 

 

இப் படி   ஒரு   செ ண்டிமெ ண்ட்   என்று   கூறியி ருக் கி றார்  .  இது   கேட் பதற் கு   மொக் கை யாக   இருந் தாலு ம்   அவ ருக்கு    சரியா க   தோன் றுகி றது .   அவரு டைய   இந்த   பேச் சுக்கு   விமர் சனங்க ள்     இ ணைய த்தில்   உருவா கி   இரு க்கிற து.  அ தாவது   விஷ் ணு   விஷால்   தனது  முதல்   மனை வியை   விவா கரத்து  செய்து   தற்போ து   இரண் டாவதா க   திரும ணம்   செய் து    இரு க்கிறார்.

 

 

அத னால்   ரசி கர்கள்   இந்த   நம் பர்  சென் டி மென்ட்   தான்   முதல்   மனை வியை   விவா கர த்து   செ ய்து   இரண்டா வது    திரும ணம்   செய்தீர் களா   என்று   அ வரை  இணைய த்தில்   கழு வி   ஊ ற்றி   வருகி றார் கள் .   படத் தின்   வெற்றி யைத்   தொ டர்ந்து   பேட் டியில்   இதுபோ ன்று   பேசி  அதற்கா  ன   விமர் சனங்க ளை   வா ங்கி   வரு கிறார்   இவ ர் .  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.