இயக் குனர் பாலா வை நம்பி 16 கோடி யை இழ ந்த பிர பலம்.!! 6 வரு டங்க ளாக அதில் இரு ந்து மீள முடி யாமல் இருக் கும் சோ கம்.!! நம்ப வை த்து ஏமா ற்றிய பாலா.!! எந்த பிர பலம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பி ரபல   இயக் குனர்   பாலா . பாலா  என்றா லே   அவரை   சுற்றி   பல   சர்ச் சைகள்   இரு ப்பது   வழ க்கம்   தான்  .  இவ ராக   சர்ச்சை யி ல்   சிக் கிக்   கொள் வாரா   அல் லது   சர்சை கள்   இவ ரையே   தேடி வருமா   அந்த   அள விற்கு   சர்ச்சை க்கு   பெயர்   போ னவர்   இவர்  .   மேலும் பல   நடிக ர்களு ம்   பாலாவி டம்   பணி யாற் றுவது    மிக வும்   கடி னம்   என்று    கூறி   வரு கிறா ர்கள்.

 

 

அந்த   அள விற்கு   தொ ல்லை   செ ய்து   இருக் கி றார் .   இவர்   விக் ரம்   மகன் துரு   விக்ர மனை   வை த்து   பட ம்   இயக்கியி ருந் தார்  .  அந்த   படம்   பாதை யிலே   டிராப்   செய் யப்ப ட்டது .  அதன் பின்   சூர்யா வை   வை த்து   வணங் கான்    திரை ப்படத் தை   தொ டங்கி னார் .   இரு வரின்   கரு த்து   வே றுபாடு   காரண மாக   தற் போது   இந்த   பட மும்   டிரா ப்   செய் யப்பட் டது.

 

 

தற் போது  மற்ற   ஹீரோ க்க ள்   இடம்   பேச்சு வார் த்தை   நட த்தி   வருகி றார்  . இந்த   நிலை யில்   பிர பலம்   ஒ ருவர்   பாலா   செய்த   செயலா ல்   16   கோடி   நஷ் டம்   அடை ந்திருக் கிறார் .   அந்த   பிரப லம்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடிக ர்   தயா ரிப் பாளர்   ஆர் கே   சு ரேஷ்  தான்.   இவர்   படங் களை   தயா ரிப்பது   மட்டு மின்றி   விநி யோக மும்   செ ய்து   கொண் டிருக் கிறார்.

 

 

நல்ல    தயா ரிப்பாள ராக   இரு ந்த   அவ ருக்கு   எங்கி ருந் து   வந்த ஆசை என்று   தெரிய வில்லை   நடி க்க   வே ண்டும்   என்று   ஆசை ப்பட்டி ருக்கி றார் .   நடிப் பின்   மீது   கொ ண்ட   ஆசை யால்   அதை   சரியா க   பயன்ப டுத்தி க்   கொண்ட   பாலா   அவரு டைய   தாரை    தப்பட் டை   படத் தில்   நடி க்க   இவ ருக்கு   ஒரு   வாய் ப்பு   கொ டுத்து   அந்த   படத் தில்   இவர்   வில் லன்   கதாபாத் திர த்தில்    நடித் திருப் பார்.

 

 

இவ ரே   தயா ரித்து   இரு ப்பார் .   ஆனால்  அந்த   பட த் தால்   இவரு க்கு    கிட்டத் தட்ட   16 கோடி   நஷ் டம்   ஏற்பட்டு ள்ள தாம்.    இந்த படம்   வெளி யாகி   கிட்டத் தட்ட   ஆறு   வருடங் கள்   ஆகி யும்   தற் போது   வரை    கட்ட   முடிய வில் லை  யாம்.   பி ரபல   தயாரி ப்பா ளராக   இரு க்கும்   இவர்   பாலா வால்   நஷ்டத் தை   சந்தித் துள் ளார்.   மேலும்   இவ ரால்   பல   தயாரி ப்பாளர் கள்   நஷ் ட ம்   அ டைந்து   இருக்கி றா ர்கள்.

 

 

தற் போது   வண ங்கான்   திரைப் படம்   நின்று   போன தால்   அடுத் த டுத்த   தயா ரிப்பாள ர்கள்   பாலா வை   அணு கவே   பய ந்து   வருகி றார் கள்  . தற் போது   யா ரும்   இவரை   நம்பி   பண ம்   கொடுக் க    தயாரா கவி ல்லை .    இதனா ல்   பாலா வின்   சினிமா   கரி யர்   முடி ந்து   விட் டது   எ ன்று   தான்   சொ ல்ல   வேண் டும்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.