தன் மக ளை கதாநா யகி யாக முடிவு செய்த நடி கை கௌ தமி.!! அ டேங்க ப்பா கமலி ன் மகள் ஸ்ருதி க்கே டஃப் கொ டுப் பார் போலயே.!! வெளி யான புகை ப்படத் தை பார் த்து வாயை பிளக் கும் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வில்    90களில்   பிரபல மான   இந்த   நடிகை களில்   ஒரு வர்   நடி கை  கௌ தமி .   அந்த   சமய த்தில்   கொடி கட்டி   பறந் த   நடிகை களி ல்   ஒரு வர்  .  ரஜினி   கமல் என   முன் னணி   நடிகர் களு க்கு   ஜோடி யாக   நடித் தவர் .   இவர்  தமிழ்   மட் டும்   இன்றி   தெலு ங்கு ,   மலை யாளம்  ,  கன்ன டம் ,   இந்தி   என   அனை த்து   மொழி களி லும்   நடி த்த   நடி கை   .

 

 

இப்படி   பிஸி யான   நடிகை யாக   இரு ந்த   இவர்   1998  ஆம்   ஆண்டு  சந் திப்   என்ப வரை   திரு மணம்   செ ய்து   கொண் டார்  .  ஒரே  ஆண் டில்   கருத் து   வேறு பாடு  கார ணமாக   இரு வரும்   பிரி ந்து   விட் டனர் .  அந்த   சமயத் தில்   இவர் ஒரு பெண்   குழந் தைக்கு   தா யானார்  .  அந்த   குழந் தைக் கு   சுப்புல ட்சுமி   என   பெய ர்   வைத் தார்.     கணவ ருடன்   விவா கர த்து   பெற் று   தனி யாக   இரு ந்து   வ ந்தார்.

 

 

அதன் பின்   கமல ஹா சன்  உடன்   நெருக் கமாக    இருந் தார்  .  பத்து   ஆண் டுக ளுக்கு   மேலா க   கமல் ஹாச ன்   இ ணைந்து   வாழ் ந்து   வந் தார்  . இருவ ரும்   திரும ணம்   செய் து   கொள்ளா ம லேயே   இணை ந் து   வா ழ்ந்து   வந்த னர் .   சில  வருட ங்களு க்கு  முன்   கௌ தமி  தன்   மகளி ன்   எதிர்கா லத் தை   குறி த்து   இனி   கமல ஹாசன்   உடன்  இ ருக்க   வேண் டாம்   என   மு டிவு    எடு  த்து  விட் டார்.

 

 

கமல்ஹா சனிடம்    பிரி ந்து   தற் போது    அவர் கள்   தனி யாக   வசித் து   வருகி றார்கள்.  இந்த   நிலை யில்   அவ ரது   மகள்   சுப்பு லட்சு  மி   வ ளர் ந்து    விட் டார்.  அவ ருக்கு   தற் போது   23   வயது   ஆகி   இருக் கிறது  . அத னால்   அவ ரை   கதா  நாயகி யாக   ஆக்க    முடிவு   செ ய்து   இருக் கிறார் .   அத னால்  பல   இயக் குனர் களிடம்   தற் போது   கதை   கே ட்டு   வரு கிறா ராம். 

 

 

சரி யான  கதை   அமை ந்தால்   அவ ரை   கதாநா யகி யா க   அறிமு கம்   செய்ய   இருப் பதா  கவும்  தற் போது   தகவ ல்கள்   வெளி யா கி   இருக்கி றது  .  மேலும்   கௌ தமி   மற் றும்   சுப்புல ட்சுமி   இருக் கும்   புகைப் படங் கள்   இணை யத்தி ல்   வெளி யாகிய   வண் ணம்   தற் போது   இருந் து   வருகி றது.   அதி லும்   தற்போ து   கதா நாயகி   போ லவே   அவ ரும்   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

 

மேலும்   பல ரும்   கம லின்   மகள்   சுரு திஹா சன்   விட   அழ காக    இருக் கிறார்   என் பது   போ ன்று   தற் போது   பேசி   வருகி றார் கள்  .  கூடிய   விரை வில்   இவ ர்   ஏதோ   ஒரு   பட த்தில்   கதாநா ய கியாக   அறி முகம்   ஆ வார்   என்று   எதிர் பார்க் கப்ப டுகிறது .   இந்த   தகவ ல்    த ற் போது   இணை யத் தில்   வைரலா கிக்   கொண் டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.