அடு த்த டுத்த காதல் தோல்வி யால் மனமு டைந்த பிர பல நடி கை.!!மே லும் உட லில் ஏற் பட்ட அப் படி ஒரு பிரச்ச னை.!! சத் தமே இல் லாமல் வெ ளிநா ட்டில் சிகி ச்சை பெ ரும் நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பி ரபல   நடிகை யாக   இருப் பவர்   நடி கை   ஸ்ரு திஹா சன்.   இவர்   வாரிசு   நடிகை யாக   தமிழ்   சினி மாவு க்கு    அறி முக மானார்.  இவர்   உலக நாயகன்   க மலஹாச னின்   மூத்த மகள்  .  ஆரம்ப த் தில்   ஏழாம்   அறிவு  ,  3   போன் ற   படங் களில்   நடி த்து   பிரப லமடை ந்தா ர் .   அதை   தொட ர்ந்து   பல   முன் னணி   நடிகர் களு க்கு   ஜோடி யாக   நடித் தார்.

 

 

பின்   தமிழ்  ,  தெலு ங்கு  என   இரண் டு   மொழி களி லும்   முன் னணி   நடிகை யாக   வலம் வந்து   கொண் டிருந் தார்  .  கடைசி யாக   விஜய்   சேது பதி   உடன்  இணை  ந்து   லாபம்   திரைப்ப டத்தில்    நடித் திருந் தா ர் .   அந்த   பட மும்   சரி யாக   போக வில்லை  .  அ தைத்   தொட ர்ந்து   தெ லுங்கு   திரை ப்படத் தில்   கவ னம்    செலு த்தி   வந் தார் .   தற் போது   அங்கு சில   திரை ப்படங் களில்    நட த்து     வருகி றார்.

 

 

ஆனா ல்   இவ ருக் கான   மார்க் கெட்   இற ங்கி   தற்போ து   தமிழி ல்   எந்த   திரை ப்ப டமும்   இல் லா மல்    இ ருக்கி றார் .   மே லும்   ஹாலி வுட்   திரை ப்பட ம்   ஒன் றும்   நடி த்து   வருகி றார்  .  இதற் கான   சூட் டிங்   நடைபெ ற்று   வருவ தால்   இவர்   அடி க்கடி  வெளி நாடு    செ ன்று   வரு கிறார்  .  ஆனால்   அதற் கு   மற் றொரு    காரண மும்   இருப்ப தாக   சொ ல்லப்ப டுகிறது .

 

 

இவரு க்கு   ஏற்க னவே   உட லில்   சில   பிரச்ச னைக  ள்   இருந் ததா க   சொல் லப்பட் டது  .  ஆனா ல்   சமீப த்தில்   இவர்   வெளி யிட்ட   புகைப் பட த்தை   பா ர்த்த   அனை வரும்   ஷாக்   ஆகிவி ட்டா ர்க ள்  .  அந்த   புகை ப்படம்   இணை ய த்தி ல்   பரப ரப் பு   ஏற்படு த்தி யது .   அதற் காக   தான்   இவர்   அடிக் கடி   வெ ளிநாடு   செல் கிறார்   என்று   தற் போது   தக வல்   கிடை த்திரு க்கிற து.

 

 

இத னால்  தான்   இவரு டைய   கா தலர்   இவ ரை   விட்டு   பிரிந் தாரா ம் .   அதை   தொ டர்ந்து   இரண் டாவ து   ஒருவ ரை   காதலி த்து   திரும ணம்   செய் யாமல்   வாழ் ந்து   வந் தார் .   அவ ரும்   தற்போ து    பிரி ந்து   விட் டா ராம்  .  இதனா ல்   இர ண்டு   காத லும்  முறி ந்து   போன   நிலை யில்   தற் போது   வெளி யிடங்களு க்கு   வருவ தையே   தவிர் த்து   இருக் கிறார்  .

 

 

 

மேலும்   தன் உடலில்   ஏற்ப ட்ட   இந்த   பிரச்ச னை   காரண மாக   வெ ளிநாட் டில்   ரகசி யமா  க    சி கி ச்சை   பெற்று   வருகி றாரா ம்  .  இவர்   சாதா ரண   பிரச் சனை   தான் என்று   கூறி  விட் டார்  .  ஆனால்   யாருக் கும்   தெரியா மல்   வெ ளி நாட்டில்   தீவிர   சிகிச் சை   பெற்று   வருவ தாக   த ற் போது   தகவ ல்கள்   வெளியா கி   இருக் கிறது  .  இது   இணை யத் தில்   வைர லா கிக்    கொண் டிரு க்கிறது .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.