முதல் நாள் படப் பிடிப் பில் தற் கொலை முடிவு எடு த்த பிர பல இய க்கு னர்.!! பய ந்து போன படக் குழு.!! எத னால் தெரி யுமா.??

0

90   கால கட்ட த்தில்   வெளி யாகும்   அனை த்து   பட ங்களு க்கும்   மக் கள்   மத் தியில்   நல்ல   வர வேற்பு   இரு ந்து   வரு கிறது .   இரு ந்தும்   சில   படங் களை   தான்   மக் கள்   திரு ம்பி   திரு ம்பி   பா ர்க்க   விரு ம்புவார் கள்  . அப் படி   ஒரு படம் தான்   நடி கர்   அஜித்   நடிப் பில்   வெளி யான   மிகப்பெ ரிய   ஹிட்   அடி த்த   வாலி   தி ரைப்ப டம்.  இந்த படம்  199 9   ஆம்   ஆண்டு எஸ் ஜே   சூர் யா   இய க்கத் தில்   வெளி யாகி   இரு ந்தது.

 

 

அஜித்  ,  சிம் ரன் ,   ஜோதி கா ,   விவே க்  என  பல   முன் னணி   நட்ச த்திரங் கள்   நட த்து    வெளி யான   இந்த   திரை ப்ப டம்   மிகப் பெரி ய   வெற்றி யை   கொ டுத்தது .   இதில்   அஜித்   இரட் டை   வேடத்தி ல்   நடித்தி ருந்தா ர்  . இதில் வாய் பேச  முடி யாத   வில்ல னாக   அவர்    நடித் திருந் தது   மக் கள்   மத்தி யில்   பெரிய   வரவே ற்ப் பை   கொடு த்தது .   படத் தின்     படப்பி டிப் பில்      ஒரு   சம்ப வம்   நட ந்து   இருக் கிறது.

 

 

தற் போது   பல   வரு டங் களுக் கு   அடு த்து   இணைய  த்தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு  இரு க்கி றது .   படத் தை   இய க்குன ர்    சூர்யா   அவ ருக்கு   இது தான்  முதல்   திரைப் படம்  .  இந்த   பட த்தின்   முதல் நாள்   படப் பிடிப்பு    அடை யாறு   வீட் டில்  திட்டமி டப்பட் டிருந் த து .   ஆனால்   அப் போது   அந்த   வீட்டி ற்கு   விருந் தாளி கள்   வந்த தால்   வீட் டில்   உரிமை யா ள ர்   இன் றைய   சூட் டிங்   நட த்த   வே ண்டாம்   எ ன்பது   போ ன்று   கூறி விட்டா ராம்.

 

 

இத னால்    பய ந்து   போன   எஸ் ஜே   சூர் யா  சார்   என் னோ ட   முதல்   படம் சார்   முதல் நாள்   முதல்   காட்சி யை   பட ப்பி டிப்பு   நடக்க வில் லை   என் றால்   செண் டிமெ ண்டா க   நன் றாக   இரு க்கா து   சார்   படத் தையே   நிறுத் திவி டுவா ர்கள்   என   பய த்தி ல்   எவ்வள வோ   கேட் டும்   அவர்   ஒப்புக் கொள்ள வில் லை யாம்.   அதன் பின்   யோசி த்து   விட்டு   ஓன ரிடம்   சென்று சரி சார்   நீங் கள்   வீடு தர   வேண் டாம்.

 

 

ஆனா ல்   நாளை   கா லை   நீங் கள்   ஜன்ன ல்   வழி யில்   எட் டிப்   பார்க் கும் போ  து   அங்கி ருக்கும்   ம ரத் தில்   நான்   தூக்கி ட்டு   தற் கொ லை   செய்து   கொ ண்டி ருப்பேன்  என் பது   போ ன்று   பேசி   பயம்   காட் டி   இருக்கி றார் . அதில்   ப யந்து   வீட்டு   ஓனர்   சரி யாக   நடத்து ங்கள்   என்று   ஒ ப்புக்   கொ ண்டா ராம் .  அதன் பின்   தான்   பட பிடி ப்பு   தொட ங்கி யது.

 

 

இப்ப டித் தான்   முதல்   படத் திற் கான   வாய்ப் பை   அவரே   தற்கொ லை   முய ற்சி   செய் வேன்   என்று   பயம்   காட்  டி   வாங் கி   இ ருக்கி றா ர்.   இப் படி   ஒரு   செ ய்தது   அந்த   சம யத்தில்   பெரும்   பர பர ப்பை   ஏற்படு த் திய து .     அதன் பின்   அந்த படம்   வெற்றிக ரமா க   முடி ந்து   வெளி யா கி   வெ ற்றி   பெற் றுவி ட்டது  .  இந்த   சம்ப வம்    பல   வரு டங்க ளுக்கு   பிறகு   தற்போ து   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.