அஜி த்தை பின் னுக்கு தள்ளி மாஸ் காட் டிய பிர பல நடி கை.!! பிர பல நடி கையி டம் தோற் றுப் போன அஜித்.!! தோ ல்வி பயத் தில் இருக் கும் து ணிவு டீம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல  நடி கர்   அஜித்  . இவர்  நடிப் பில்   உ ருவாகி   வரும்   திரைப் படம்   தான்   துணிவு .    இந்த   படத் திற்கா ன   டப்பி ங்   வேலை கள்  மு டிந்து   தற் போது   பிரமோ ஷன்   நட ந் து   வரு கிறது  . இந்த படம்   பொ ங்கல்   அன்று   பிரம்மா ண் டமாக    வெ ளியாக   இரு க்கி றது .  இந் த   படத் தில்   இவரு க்கு  ஜோடி யாக   ம ஞ்சு   வாரி யர்   நடி த்து   இருக்கி றார்.

 

 

அதே   நாளி ல்   விஜ யின்   வாரிசு   வெளி யாக   இருப்ப தால்    இருவ ரின்   ரசிக ர்கள்   இந்த   படத் திற் காக   மி கவும்   எதிர் பார் த்துக்   கொண் டிருக்கி றா ர்கள் .   இந்த   நிலை யில்   து ணிவு   திரைப் படத் திற்கு   ஷாக்   கொடு க்கும்   வித மாக   ஒரு   சம்ப வம்   நட ந்து   இருக்கி றது .  அதா வது   பொங் கல்   அன்று   துணிவு   உடன் அதே நாளில்  வி ஜயின்   வாரிசு   வெளி யாக   இருக் கிறது.

 

 

இருப் பினும்   துணி வு   திரை ப்படத் திற்கு   தான்   அதிக   தியேட் டர்க ளும்   கொடு க்கப்ப ட்டிரு க்கி றது .  அத னால்  கட் டாயம்  துணிவு   வெற்றி பெறும் என்று   சொல்ல ப்படுகி றது .   இந்த   நிலை யில்   பிர பல   ந டிகை யிடம்   தற் போதே   துணிவு    தோற் று   போய்    இருக் கிறது  .    நடி கை   சன்னி    லியோ ன்   நடி  த்த    ஓ மை   கோ ஸ்ட்   திரை ப்பட மும்   மிகப் பெரிய   எ திர்பா  ர்ப்பு   இரு ந்து    வரு கிறது.

 

 

சன்னி   லி யோன்   த மிழில்   வீரமா தேவி   என் னும்   வரலா ற்று   திரை ப்படத் தில்   நடித்து   வருகி றார் .  அதை   தொடர் ந்து   தற் போது   ஓ  மை   கோஸ் ட்   படத் தில்   சதீஷ்   உடன்   இணை ந்து   நடித் திருக் கிறார் .  அத னால்   இந்த   படத் திற்கான   எதிர் பார் ப்பும்   அதிக மா க   இருந் து   வருகி றது .  இந்த   நிலை யில்   துணி வை  விட   சன்னி யின்  படத் தி ற்கு   எதிர் பார்ப் பு   அதிக மாக   இருப் பது   தெரிய   வந்து   இருக் கிறது.

 

 

அத ற்கான   லேட் டஸ்ட்   ரிப் போர்ட்டா க   இப் போது   வெளி வந்து   தற்போ து   ட்ரெ ண்டாகி   வருகி ற து . துணிவு    அஜித்   தற்போ து   சன்னி   லி யோன்  இடம்   தோற் றுப்   போயி ருக் கிறா  ர் .   இந்த  சம்ப வம்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   பெரும்   பரப ரப்பு   ஏற்ப டுத்தி   இரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.