மக னின் திரும ணத் தில் அசி ங்க ப்பட்ட நடி கர் கார் த்திக்.!! கார் த்திக் கை அவ மரி யாதை செ ய்த மகன்.!! மிஞ்சி யது அவமா னம் மட் டும் தான்.!!

0

90  கால கட்ட த்தில்   மிக வும்   பிர பல மான   நடிக ராக   இரு ந் தவர்   ந வரச   நாய கன்   கார் த்திக் .  இவ ரது   பட ங்களு க்கு   மக் கள்   மத்தி யில்   பெரிய   வரவே ற்பு   கிடை த்து   முன் னணி   நடி கராக   வலம்   வந் தார்  . தற் போது  கூட  பல   படங் களில்   முக்கிய   க தாபாத் திரத் தில்   நடி த்து   வரு கிறார்  . இந்த   நி லை யில்   இவ ரின்   மகன்தான்   கௌ தம்   கார்த் திக்  . அவர்   பிர பல   நடி கை   மஞ்சி மா   மோ கனை   திரும ணம்   செய்  து   கொ ண்டார் .

 

 

ஆனால்  அந்த   திரு மண த்தில்   கார்த் திக்கு   முழுமை யான   உடன் பாடு   கிடை யாது   என்று ம்   அவ மான ப்பட்டு   இருக்கி றார்   எ ன்று ம்   செ ய்தி   வெ ளிவந் திருக்கி றது  .  கௌ தம்   கார்த் திக்   மஞ்சி மா   மோக ன்   இருவ ரும்   2019 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   தேவ ராட் டம்   திரை ப்ப டத்தி ல்   ஜோடி யாக   நடி த்திருந் தனர் .   அந்த   சம யத்தில்   ஏற் பட்ட   காதல்   காரண மாக   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டனர்.

 

 

கௌதம்   கார்த் திக்   திரும ணத் திற்கு   வெறும்    250   பத்தி ரிகை களை   மட் டுமே   அடி த்து   முக் கிய   சினி மா   பிரபாகங் க ளை   ஒதுக் கி   விட்டதா க   சொல்ல ப்படு கிறது  .  கார் த்திக் கின்   மகன்   திரு மணம்   என்ப தால்   பிரபல ங்கள்   யார் யார்   வந்தி ருக்கி ன்ற னர்   என்று   அறி ய  பல   மக்க ளும்   காத்தி ருந்தன ர்  . ஆனால்   அவர்க ளுக்கு  பல    பிரப லங் கள்   அவர் கள து   தி ருமண த்தி ல்   கல ந்து   கொள்ள வில்லை.

 

 

ஏனெ ன்றால்   கௌ தம்  கார்த் திக்   தங்க ளது   திரும ணத்தி ற்கு   உறவி னர்கள்   மற் றும்   ந ண்பர் கள்   என மிக   நெரு ங்கிய  வட் டாரங் களை   மட்டு மே   அ ழை த்தார்.  ஆனால்   கார் த்திக்  தன்   மகன்   திரும ணம்   எ ன் பதால்   தன்   நண்ப ர்கள்   மற் றும்   சினிமா   துறை யில்   இருக் கும்   பலரை   அழை க்கும்    திட்டத் திலிரு ந்து   இருக் கிறார்.

 

 

ஆனால்   அவரு க்கு   பெரும்   ஏமாற் றம்    மட்டும் தான்   கொடுத் ததாம்  . அத னா ல்   ஏமாற் றத்தில்   இ ருந்த   நடி கர்   கார் த்திக்   திரு மண   வரவே ற்ப் பில்    சினிமா வின்   பெரிய   தலை களை   அழை க்கலா ம்   என்று   கௌ தம்   கார்த் திக்   கேட்டத ற்கு   வேண் டாம்   என்று   கூறி விட்டா ராம் .  மேலும்   தன்னு டைய   மக னின்   திரும ணத்தை    நடத்த   மு டிவு   செய்து   பிரம் மாண்ட மாக   திட்ட மிட்டு   இ ருந்தா ராம்.

 

 

ஆனால்   அவ ருக்கு   மிஞ்சி ய து   என்ன மோ   ஏமா ற்றம்    மட்டு ம்தான் .  இத னால்   இந்த   விஷய த்தி ல்   இவர்   பெரு ம்    ஏ மாற் றத் தை   சந்தி த்து    மனமு டைந்து   காண ப்ப டுகி றார்  . இந்த   செ ய்தி   தற்போ து   இ ணையத் தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி   கொ ண் டு  இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.