10 பைசா செலவு இல்லா மல் அடுத் தவன் கா சில் 100 கோடி லாபம் பார் த்த பி ரபல நடி கர்.!! நோ காமல் 100 கோ டியா என அ திர்ச் சியில் ரசிக ர்கள்.!! இது க்கு பேரு தான் நேர் மையா பாஸ்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கர்    உதய நிதி   ஸ்டா லின்  .   இவர்   ந டிப்பு   மட்டு ம்   இன்றி   த யாரிப்பு  ,  விநி யோகம்    என   பல   வகை யிலும்   சம்பாதி த்து   வரு கிறார் .   அரண்ம னை   3   படத் தின்   மூலம்   தமிழ்   சினி மாவு க்கு    விநி யோகம்   செய்ய   தொட ங்கி னா ர்  .  இந் த   மூலம்   விநி யோக   முயற் சியை   மொத்த மாக   கையில்   எடுத் தது   உத ய  நிதி   நிறு வனம்.

 

 

தற் போது   கட ந்த  அக் டோப ர்   மாதத் தில்   இரு ந்து   வெளி யாகும்   அ னைத்து   படங் களிலு ம்   உதய நிதி   தான்   வி நியோ கம்   செ ய்து   வருகி றார்  . பெரிய   படங்க ளில்   இரு ந்து   சிறிய   பட ங்கள்   வரை   அனை த்துமே   அவர் தான்   வெ ளியிட்டு   வருகி றார் .    இவர்   அனை வ ரையும்   மிரட் டி   தான்   படங் களை   வாங்கு கிறார்   என் பது  போன்  று   கூறி   வந்த னர்.

 

 

நேர்மை யாக   இருப்ப தால்   தேடி   வருகி றார் கள்   என்று   அத ற்கு   பதில்   அளி த்து   இருந் தார் .    தற் போது   அஜித்   நடி ப்பில்   உரு வாகி   இருக் கும்   துணிவு   திரை ப்படத் தைக்   கூட   தமிழ் நாட்டில்   அவர்தா ன்   வெளி யிடுகி றார்  .  மேலும் அவர்   கட்டு ப் பாட்டில்   கிட்ட த்தட்ட    1  000  தியேட்ட ர்கள்   இருப்ப தால்   பல ரும்   அவரை   தேடி   செல் கின்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   உதய நிதி   பட த்தை   வாங்கி   விநியோ கம்    செய்து   கொடு ப்பதில்   பல   கோடி   லாபம்   பார் பதாக   த ற்போது   தகவ ல்கள்   வெளி வந்து   கொண் டிருக் கிறது  .  க டந்த   அக் டோபர்   மாதத் தில்   ஆரம்பி  த்து     இந்த   ஆண்டு அக்டோ பர்   மாதம்   வரை   விநி யோகம்   செய்து   அனைத் து   படங்க ளி லும்   இரு ந்து   கிடைத் தது    கிட்டத் தட்ட   ரூபாய்   1200   கோடி   என்று    சொல் லப்படுகி றது.

 

 

மேலும்   இதற் கான   ஷேர்   அந்த ந்த   த  யா ரிப்பு   நிறுவ னத் திடம்   சரி யாக   அவர்   கொ டுத்து   விடுகி றார்  .  அதே போல்   எந்த ஒரு   காசும்   முத லீடு   செய் யாமல்   வெறும்   விநியோ கத் தின்   காரண மாக வே   இவரு க்கு   10%   கமிஷ ன்   கிடை த்து   வருகி ற தாம் .   இதன் மூலம்   பார் த்தா ல்   இவரு க்கு   இந்த ஒரு   வருடத் தில்   மட்  டும்   செல வே   இல் லாமல்   120   கோடி   வரை   லாப மாக   கிடைத்தி ருக்கிற தாம் .

 

 

இதனை   பார் த்த  பல   தயாரி ப்பாளர் களும்   உதயநி தி யின்   நேர்மை யை   பா ராட்டி   வருகி ன்ற னர்.   இது வரை   எந்த ஒரு   விநி யோக   நிறுவ னமு ம்   இது போன்ற   சரி யாக   கணக் குகளை    காண்பி த்த து   கிடையா து   என்று   கூறி   வருகி ன்றனர்  .   எந்த ஒரு   முத லீடும்   இல் லாமல்   கிட்டத் தட்ட   நூறு   கோடி களு க்கு   மேல்   தற் போது   உதயநி தி   லாபம்   பார் த்து   விட்டா ர்  .   இது   பல ருக் கும்   ஆச் சரியத் தை   கொடு த்திரு க்கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.