என்னது நான் இறந் துட் டேனா.!! வேலை இல் லாம ல் இப் படி பொய் பர ப்ப வேண் டாம்.!! சும்மா இரு க்க முடி யாது.!! கோப மான பிர பல நடி கை.!!

0

சமீப கால மாக   இணை யத ளத்தில்   பல   நடி கர்   நடி கைகள்   இற ந்து   விட் டதாக   போலி யான   தகவ ல்கள்   பரவி   வருகி றது . இது   தற்போ து   பரபர ப்பை   ஏற்படு த்திக்   கொ ண்டிரு க்கி றது  . இந்த    நிலை யில்    தற் போது   பிர பல   நடி கை   இற ந்து   விட்ட தாக   செய்தி   பர வி   இணை யத் தில்   வந்து   கொண் டிருக் கிறது  .  அத ற்கு   அந்த நடிகை   வெளி ப்படை யாக   பதில்   அ ளித்து   இருக் கிறார்.

 

 

1981  ஆம்   ஆண்டு   சிவாஜி   க ணேசன் ,   பத் மினி   நடி ப்பில்   வெளி யான   ஸ்ரீ வள்ளி   திரைப் பட த்தில்   குழ ந்தை   நட்சத்தி ரமா க   அறிமு கமா ன     நடி கை   தான்  லட் சுமி  .  அதன் பின்   மாட் டுக் கார   வேலன் .    பெண்   தெ ய்வம் .   குமரி க்காட் டம் .   சம் சாரம்   அது   மின் சாரம் .   ஜீன்ஸ்   போன்ற   படங்க ளில்   நடி த்து   பிரப லம்   அடை ந்தார்  .  தமிழ்   மட்டு மின்றி   பல   மொழி   பட  ங்க ளிலும்   நடித் திருக்கி றார்.

 

 

இப் படி   பழம் பெறும்   நடி கையாக   இருக் கும்    இவ ரை   திடீ ரென   அவர்   மர ணம்   அடைந் தார்   என்ற   செய் தி    இன்று   இணை யத்தி ல்   உலா வந்து   கொண் டிருக் கிறது  .  இதனை   உண் மை   என்று   நம்பி   பல ரும்   தங் கள்   கருத்து க்களை யும்  வருத் தத்தை யும்   தெரி வித்துக்   கொண் டிருக் கின்ற னர்  . இத னால்   ஏக ப்பட்ட   மீடியா க் கள்   லட் சுமி   வீட் டுக்கு   போன்   செய்து   கேட்டு   இருக்கி ன்றன ர்.

 

 

அதன்   பின் னர்   அவர்க ளுக்கு    இந்த   தக வல்   போ லியான து   என்று  அனை வருக் கும்    தெரிந் திருக் கிறது  .  இது   குறி த்து   அவர்    என க்கு   போன்   செ ய்து   பேசும்   பொ ழுது    நான்   ரொ ம்ப   நல்லா வே   இருந் தேன் .    ஆனா ல்   யார்   இப் படி   வெட்டி  வேலை   பார்ப் பது   என்று   என க்கு   தெரி யாது .  என் பது   போ ன்று   அவர் பேசி   இருந் தார் .   மேலு ம்    என் மீது   அக்க றை   கொ ண்ட வர்களு க்கு   நன்றி   என்று கூறி னார்.

 

 

மே லும்   இவரு க்கு  70   வயது   நிறைவ டைந் த   நிலை யில்   மரண செய்தி   வந்த தால்   பல ரும்   உண் மை   என    நம்பிவிட்ட னர் .  அத ற்கு   காரண ம்   புதுவை யில்   லட் சுமி   என்கி ன்ற   கோ யில்   யானை   இறந்து விட்டதா க   செய் திகள்   பரவி யது.  அத னை   நடிகை   லட் சுமி   என்று   பலர்   திரி த்து   இணை யத் தில்   அனு ப்பி   வருகி ன்றனர்  .  இது   தற்போ து   இணை யத் தில்     வை ரலா கி   கொண்டி ருக்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.