தவறு செய் த பிக் பாஸ்.!! அ வரு க்கே பாடம் நடத் திய பிக் பாஸ் போ ட்டி யாளர்.!! தவ றை உண ர்த்த பிக் பாஸ்.!! இணை ய த்தில் ட்ரெ ண்ட் ஆகும் செ ய்தி.!!

0

விஜய்   டிவி யில்  பிக் பாஸ்   தொ டங்கி   வெற் றிக ரமாக   நட ந்து   வ ருகிறது .   50   நாட் களை   கட ந்த    நிகழ் ச்சி   சிறப் பாக   இரு ந்து   வருகி றது .   இந்த   சீச னுக்கு   மக் கள்   மத் தியில்   நல்ல   வர வேற்பு   இருந் து   வருகி றது .   இந்த   சீச னில்   போட்டி யா ளராக   இருப் பவர்   தான்   விக்ர மன்.  இவர்   சீரி யல்   நடிக ராக   இரு ந்து    அரசி யல்வா தியாக   மாறி யவர்.

 

 

முத ன்முறை யாக   பிக் பாஸ்   வீட் டில்   ஒரு   அரசிய ல்வாதி யை   விஜ ய்   டிவி  கள மிற க்கி   இருந் தது  .  ஆரம் பத்தி ல்   இவரை   யாரு க்கும்   பிடிக் கவில் லை   என்றா லும்    தற் போது    மக்  கள்   மத்தி யில்   ஆதர வு   பெறுகி   இருக் கிறது.   இவர் தான்   டைட் டி ல்   வி ன்ன ர்   என் ற   அளவிற் கு   பல ரும்   கூறி   வருகி றார் கள் .   இந்த   சமய த்தில்   இவர் பிக்   பாஸ்   வீட் டில்   பல   அர சிய ல்   கருத் து களை   எடுத் துரை த்து    வரு கிறார்.

 

 

இந்த   வகை யில்   தற் போது   இவர்   பிக் பாசு க்கே   ஒரு   அறிவு ரை யை   கூறி பிக்   பாஸ்   அந்த   தவ றை   திருத் திக்   கொண்டி ருக் கிறார் .  இந்த   ச ம்பவ ம்   தான்   தற் போது   இ ணைய த்தில்   ட்ரெண் டிங்   ஆகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது .  இந்த   வா  ர   டாஸ்க் கில்   பழங் குடி   மக்க ளின்   வாழ்வி யலை   சொல் லும்   படி யாக   அமை க்கப்பட்டி ருந் தது .   இந்த   டாஸ்  க்  கை   படிக்கு ம்போ து    பழ ங்குடி   மக் கள்   அடிமை யாக   இ ருக்க   வே ண்டும்   என்று   எழுதப் பட்டி ருந்தது.

 

 

இத னை   பா ர்த்த   விக் ரம்   அடி மையா   என   சந் தே கத்துட ன்    கேட்டு ள் ளார்.   யாரை யும்   அடி மையா க   அடி மை   என்று  குறிப்பி  டுவது   தவறா னது   என் றும்   கூறியி ருக்கி றார் .   இத னால்   பிக் பாஸ்   சில   நிமிடங் களி லேயே   இந்த   வார் த்தை யை   வே லைக் காரன்   என்று   மாற் றிக்   கொ ள்ளுங் கள்   பழங் குடியின ரை   இழிவு படுத்த   வேண் டாம்   என   போட் டியா ளர்களி டம்    கூறி யிருக் கின்ற னர்.

 

 

அத ன்பின்   அ டிமை   என்ற   சொ ல்   பயன்ப டுத்து வது   மிக வும்   தவ று   என் றும்  விக்ரம ன்    வீ  ட்டிலே    கூறி   இரு க்கி றார்  .  விஜய் டிவி   ஒவ் வொரு   டாஸ்க்   கொடு க்கும்   பொழு தும்   பல முறை   அத னை   பரிசீல னை   செய்து   தான்    கொடு பார்க ள் .   ஆனா ல்   இந்த முறை   இத னை   தவ றாக   செய்தி ருக் கிறார்  . அத னை   விக் ரமன்   சுட்டி க்கா ட்டி   இருப்ப து   பல ரது   பாராட்டு க ளை   பெற் று   வரு கிறது.

 

 

இந்த   தக வல்   பிக் பாஸ்   ரசிக ர்கள்  மூலம்   பகிர ப்ப ட்டு  இ ணைய த்தில்   ட்ரெ ண்டிங்   ஆகி  கொண்  டு    இருக் கிறது.  இதன்   மூலம்   வி க்ரம்      மக்கள்   மத்தி யில்   இன் னும்   நன்ம திப்பு   அதி கமாகி   இருக்கி றது  .  இத  னால்   இவ ர்   கண் டிப்பா க   பிக் பாஸ்    டைட் டில்   வாங் கலாம்   என்று   பல ரும்   கூறி   வ  ருகிறா ர்க ள்.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.