சமந் தாவை தொட ர்ந்து பிர பல நடி கை க்கு ஏற் பட்ட பிரச் சனை.!! முகம் வீங்கி முக மே இப் படி ஆகிடு ச்சு.!!அட பாவ மே.!! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   நடிகை யாக  இருப்ப வர்   சம ந்தா .  இவரு க்கு   சமீப  கால மாக   உடலி ல்   சில   பிரச் சனை கள்   இருப் பதா கவு ம்   அத னால்   தீவிர   சிகிச் சையில்   இரு ந்து   வருவ தாக வும்   அவரே    கூறியி ருந் தார்.   இத னால்    அவர்   ரசிகர் கள்   மிக வும்   வருத் தத் தில்  இருந் து   வந்த னர்  . தற் போது   அது   மிக வும்   கவ லைக்  கிட மாகி   அவர்   வெளி நாட் டிற்கு   சிகிச் சைக் காக   செல்கி றார்.

 

 

இந்த   நி லையில்   தற் போது   மற் றொரு   நடி கை   முகத் தில்   சிறிய   பிரச் சனை   ஏற் பட்டு   முக மே   வீங் கி   போயிரு க்கி றது .  இதை   பார் த்த   ரசிகர் கள்    ப லரும்  அதிர்ச் சியா க்கி   இருக்கி றார் கள் .   தமிழ்   சினி மாவின்   பின் னணி   பாட கி   ஆக   அறி முகம்   ஆகி     நடி கையா க   மாறி யவர்   தான்   நடி கை   ஸ்ருதி ஹாச ன்  . இவர்   உலக நாய கன்   கமலஹா சனி ன்   மூத்த மகள் .

 

 

ஏ ழாம்   அறிவு  ,  3   போ ன்ற   ஹிட்   படங் களில்   கதாநா யகி யாக   நடி த்து   பிரப லமா னவர் .  இவர்   தமிழ்  ,  தெலு ங்கு   என   மு ன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு      ஜோடி  போட் டு    நடி த்து   இருக் கிறா ர் .  தற் போது   ஹா லிவுட்   வரை   சென் று   முக் கிய   கதா பாத் திரங் களில்   நடித்தி ருக்கி றார்  .   ஏன்   இவர்  ஒரு   ஹா லிவுட்   படத் தில்   கமிட் டாய்   இருப்ப தாக   கூட   த கவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு ந்தது .

 

 

  சமீப த்தி ல்   இவர்   போட் டோவை   ப கிர்ந்து   இருக் கிறா ர் .   அதை   பா ர்த்து   ரசிக ர்கள்   அனை வ ரும்   அதிர்ச் சியா கி   விட்ட னர்  .  மேக் கப்   இல் லாம ல்   எடு த்த   அந்த   செ ல்பி   புகைப் படத் தை   பார்க் கும்   பொ ழுது   அவர் முகம்   மி கவும்   வீங் கி   போயி ருக்  கிறது  .  அதி லும்   மோ சமான   ஹேர்   நாள்  ,  ஜு ரம்  ,  சை னஸ்  பிரச்சி னை   கார ண மாக   முகம்   வீ ங்கி   இருக் கிறது  .

 

 

 மாத விடா ய்   நாட் கள்   போன்ற வற் றை   நீங்க ளும்   ரசிப் பீர்கள்   என் றும்  பதவி த்துள் ளார் .   ரசிகர் கள்   விரை வில்   குணம டை ய   வேண் டும்   என்று   கமெ ண்ட்   செய்து   வ ருகி றார்க ள்  .  மே லும்   முதன் முறை யாக      முகத் தை   பார்க் கும்    போது   பல ரும்   சுருதி ஹாச னுக்கு   என்ன   ஆனது  என் பது   போல்   அதர் சியாகி     இருக்  கி றார் கள் .   இந்த   புகை ப்படம்   தற்போ து   இணை யத்தில்   வைர லாகி   வரு கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.