இந்த நடி கை இப் படி எல் லாம் செய் வாங் களா.!! நடி கை செய்த செய லால் ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!! இணைய த்தில் தீ யாய் பர வும் செ ய்தி.!!

0

இந்  திய   சினிமா வில்   பிரப லமாக   இருக் கும்   நடி கை   சன்னி  லியோ ன்  . இவர்   கன டா   நாட் டைச்   சேர்ந் தவர்  . இவர்   பா லிவுட்   படங் களில்   நடி த்து   பிரப லமான வர்  .  இவர்   ஆபாச   படத் தின்   மூலம்   பிரபல மா னவர் .  ஆனால்   படங் களில்   நடி க்க   தொ டங்கி ய   பின்   அந்த   தொ ழிலை   விட் டுவி ட்டு   தற் போது   படங்க ளில்   பிசி யாக   ந டித்து   வருகி றார் .

 

 

இவர்   தமிழ்,   தெலு ங்கு ,   மலையா ளம்   என   பல   மொழி   ப டங் களி லும்   நடி த்து  வருகி றார் .  தமி ழில்  சமீப த்தில்   இவர்   நடித்து     வெளி யாக   உள்ள   திரை ப்படம்  தான்   ஓ  மை   கோஸ் ட்  .  இந்த   படத் தின்   விழா   சமீப த்தில்   சென் னையில்   பிரமா ண்ட மாக   நட ந் து   முடிந் தது .  இந்த   படத் தில்   சதீஷ் ,   தர்ஷா   குப் தா ,   ஜிபி முத்து  போன்ற   முன் னணி   பிரப லங் கள்   நடித் திருக் கின் றனர் .

 

 

இந்த   பட மும்   விரை வில்   ரிலீ சாக   இருக் கிற து .  இந்த   சமய த்தில்   தான்   சன்னி  லியோ ன்   யாரு ம்   எதிர் பாராத   விதமா க   ஒரு   செய லை   செய்தி ருக் கிறார்.  அதா வது     நடிப்பி ல்   பிஸி யாக   இரு ந்து   கொண் டிரு க்கும்   இவர்   பீட் டா   என்கி ன்ற   விலங் குகள்   நல   அமை ப்புட ன்   இணை ந்து   விலங்கு களை   காப்பா ற்று  வதற் காக   பல் வேறு   உதவி களை   செ ய்து   வருகி றாரா ம்.

 

 

 

அந்த   வகை யி ல்    சன்னி லியோ னும்    அவ ரது   கணவ ரும்   சேர்ந் து   தெரு நாய் களை   பாது காக்கு ம்   ஆம்புல ன்ஸ்   சேவை   ஒன் றை    தொட ங்கி   இருக் கின் றனர்.  இது  குறி த்து   அவர்   பேசு கையி  ல்   தெருநா ய்கள்   கொடூர மாக   தாக்கப் படு வதும் விபத்து க்கு   சிக்கி   உயிரி ழப் பதும்   அதி கம்   ஆகிவி ட்டது .  அத்த கைய    உயிரி னங்க ளை   காப்பா ற்றுவத ற்கா கவே   இந்த   சேவை யை   தொ ட ங்கி   இருப் பதாக   அவர்   கூறியி ருக்கி றார்.

 

 

இதன் மூலம்   தெரு   நாய் களு க்கு   உடனு க்குட ன்   மரு த்துவ   உதவி   கிடை க்கும்   என   நம்பு கிறேன்   என்று கூறி   இரு க்கி றார் .  தனது முன்   வாழ்க்கை யை   மாற்றி  தற் போது   பல   நல்ல   விஷய ங்க ளை   செய்து   வரு கிறார்  .    இதை   பார் த்த   பலரு ம்   அவரு க்கு   தங்க ளது   பாரா ட்டுக ளையும்   வாழ் த்துகளை யும்   கூறி   வரு கிறா ர்கள்  . இது   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டிருக் கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.