50 படங் களு க்கு மேல் நடி த்த பிர பல விஜய் பட நடி கர்.!! இன் றும் சொ ந்த வீடு கூட இல் லாத அவ லம்.!! இ வரு க்கா இப் படி ஒரு நிலை.!!

0

சினிமா   துறை யில்  நடிக் கும்   அ னைத்து   நடி கர்   மற் றும்   கலைஞ ர்களு க்கு   நல்ல   வாழ்வு   அமை வது   கிடை யாது .   குறி ப்பாக   ஹீ ரோ  ,  ஹீரோ யின் கள்   தான்   அதி கம்   ச ம்ப ளம்   வாங் கிய   நல்ல   நிலை யில்   இருக்கி றா ர்கள் .   குணசி த்திரம்  ,   கா மெடி ,  டான் ஸ்  என   நடிக்கு ம்   பலர்   இன் றும்   பல   கஷ்ட ங்களை   சந் தித்து   வந்து   கொ ண்டி ருக்கி றார் கள்.

 

 

தொட ர்ந்து   பட   வா ய்ப்பு கள்   கி டைத்தா ல்   மட் டுமே   நல்ல   நிலை யில்   இருக்க   முடி யு ம் .  பெரு ம்பா லும்   குணசத் திர   மற் றும்   டா ன்ஸ்   கலை ஞர்கள்   போ ன்றவ ர்கள்   இன் றும்   பொரு ளா தார   ரீதியா க   பல   கஷ்டங் களை   அனு பவி த்து   வரு கிறார் கள் .  இதே   போ ன்று   தற் போதும்   ஒரு   பிர பல   விஜய்   பட   நடி கர்   இதே   நிலை யி ல்   இ ரு ந்து   வருகி றார்  . அவர் வேறு   யாரு ம்   இல் லை   சசிகு மார்   சுப்பி ரமணி.

 

 

இவர்   தனது   சினி மா   தொட க்கத்தி ல்   விஜய்   உள்ளி ட்ட   பல   முன்ன ணி   நடிக ர்கள்   பட த் தில்   குணசி த்திர   கதாபா த்தி ரத்தி ல்   நடித் திருக் கிறா ர்  . 2001 ஆம்   ஆண்டு   இயக் கு னர்   லிங் குசாமி   இ யக் கத்தி ல்   வெளி யான   ஆனந் தம்   திரை ப்பட த்தில்   ஒரு   சிறிய   கதாபா த்திர த்தி ல்   நடி த்து   பிரப லம்   அடை ந்தார்.

 

 

அதனை   தொ டர்ந்து    விஜய்   நடி ப்பில்   வெளி யான    ஷாஜ கான்   திரை ப்படத் தில்   விஜய்   நண் பராக   நடித் திருப் பார்  .  அந்த   படத் தில்   முக் கிய   கதாபா த்திரத் தில்   இவர்   நடி த்திரு ப்பார் .  அந்த   படத் தின்   கதை யே   இவ ரை   வைத்து   தான்   நக ரும்.    அதன் பிறகு   கன்ன த்தில்   முத்தமி ட்டால்   திரை ப்ப டத்தி ல்    தீவிர வாதி யாக   நடித் திருப் பார் .

 

 

மாத வன்   நடி ப்பில்   வெளி யான   ஜே ஜே   திரைப் படத் தில்   ஹீரோ யினை   காத லிக்கும்   நப ராக   நடித்தி ருப் பார் .  இதே   போன் ற   பல   முன் னணி   படங்க  ளில்   இவர்   நடித்தி ருக் கிறார் .  இவர்   இதுவ ரை   50க்கும்   மே ற்பட்ட   திரை ப்படங் களில்   நடித் திரு க்கிறா ராம் .  இத்த னை   படங்க ளில்    நடி த்த    இ வருக் கும்   சி னிமாவி ல்    ச ரியா ன   அங்கீகா ர ம்   கிடை க்கவி ல்லை .

 

 

இவர்   இன் றும்   பட   வா ய்ப் புக ள்   இல்லா மல்   இரு ந்து   வருகி றார் .  மேலும்  50   படங் க ளுக்கு   மேல்   நடி த்த   இவர்   இன் னும்   சொந்த வீடு கூட   இல் லாமல்   வா டகை   வீட் டில்   தான்   வசி த்து   வருகி றா ராம் .  மேலும்   இ வரு க்கு   சொந் தமாக   கார் கூட   கிடை யாது   என்று   வரு த்த மா க   பேசி யிருக் கிறார்.   சினிமா   துறை யில்   இரு க்கு ம்   அனை வரு மே   வெற்றி   பெறுவ தில் லை  என்பத ற்கு   இவர்  ஒரு   உதா ரணம் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.