பிர பல நடிக ரின் ம கனை காத லிக்கி றாரா நடி கை பிக் பாஸ் ஜூலி.!! நெரு க்க மான புகைப் படத் தை பா ர்த்து அதிர் ச்சி யில் இரு க்கும் நடிக ரின் குடும் பம்.!! வை ரலா கும் செய்தி.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   ஒளி பரப் பாகும்     நிகழ் ச்சி   தான்   பிக் பாஸ்  . இந்த   நிகழ் ச்சிக்கு   மக் கள்  மத்தி யில்   இன் றும்   நல்ல  வர வேற்பு   இரு ந்து   வரு கிறது  . இந்த   பிக் பாஸ் நிகழ்ச் சிக்கு   முதல்   சீச னில்   போட் டியா ளரா க   களமிற ங்கி யர்  தான்   ஜூலி .  இவர்   ஜல் லிக்கட் டு   போரா ட்டத் தின்   போது   பிரபல மானவ ர்.

 

 

 

அதன் பின்   பிக் பாஸ்   வீட்டு க்குள்   நுழை யும்   வாய் ப்பை   பெற் றார்  . வீட்டி ற்குள்   நுழை ந்து   இரு ந்த   நல்ல   பெய ரை   தா னாகவே   கெ டுத்து   கொண் டார்  . அதன்   பிறகு   வெ ளியே   வந்து   சில   திரை ப்படங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார் .  மேலும் பல   படங்க ளில்   ஹீ ரோயி னா க   நடிப் பா ர்   என்று   எதிர் பார் த்த   நிலை யில்   தற் போது   குறும்ப டங்க ளிலும்    சீரியல் களி லும்    ந டித்து   வருகி றார்.

 

 

அதன் பின்பு   பிக் பாஸ்   அல்டி மேட்   நிகழ் ச்சியி ல்   போட்டி யாளரா க    கல ந்து   கொ ண்டு   இருந் தார்  . இந்த   நிகழ் ச்சி யின்   மூலம்   தன் மீது   இரு ந்த   அவ பெய ரை   கொ ஞ்சம்   கொ ஞ்ச  மாக   சரி   செய்து   தற் போது   தனக் கென   ஒரு   பெய ரை   சம்பா தித்து   அ ந்த   நிகழ்ச் சியை   விட்டு   வெளி யேறி னார்  . இந்த   நிலை யில்   தான்   தற் போது   ந டிகை   ஜூலி   பிரபல   நடிக ரின்   மகனை   கா தலித்து   வரு வதாக   தக வல்க ள்   வந்த து.

 

 

இருவ ரும்   அடி க்கடி   டேட்டி ங்   சென்று   வருவ தாக வும்   சின்ன த்திரை   வட் டார த்தில்   ஒரு   பேச்சு   அடி பட்டு   கொண் டிருக் கிறது .  இவர் பிக் பாஸ்   அல்டி மேட்   நிகழ்ச் சியில்   போட்டி யா ராக   கலந் து   கொண் டிரு ந்தார் .  அதே   நிகழ் ச்சியில்   போட் டியாள ராக   கலந் து   கொண்ட வர்தா ன்   நடி கர்   ரியா ஸ்   கானின்   மகன்  ஷாரிக் .   அப் போது   ஏற் பட்ட   பழக்க ம்   நாளடை வில்   மிக    நெருக் கமாக   மாறி   இரு க்கி றது.

 

 

இதெல் லாம்   ஒரு  வத ந்தி   எ ன்று   ஒரு பேச்சு   இரு ந்து   வந்தா லும்   இரு  வரும்   அடி க்கடி   டேட் டிங்   சென்று   வருவ தாக வும்   தகவ ல்கள்   வெளி வந்து   கொண் டிருக் கிறது .  அது   மட்டும ல்லாம ல்   ஜூலி   தற் போது   இணை யதள   பக்கங் களில்   ஷாரி க்குடன்    எடு த்த   புகை ப்படங் களை    பதிவி ட்டு   வருகி றார்.

 

 

இத னால்   அ வரது   குடு ம்பம்   அதிர் ச்சியாய்   இருக் கிறது  . மேலும்   இந்த    தக வல்   எந்த   அள விற்கு   உண் மை   என் பது   தெரிய வில்லை .  ஆனால்   தற் போது   இரு வரும்   ஒ ன்றாக   ஊர் சுற்றி   வருகி றார் கள்   எ ன்பது   தெரிய   வந்திரு க்கி றது .  இந்த   தக வல்   தற்போ து   இணை யத் தில்   வெளிவ ந்து   வைரலா கி   கொ ண்டு   இரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.