நேரம் பார் த்து பழி வாங் கிய முன் னாள் காத லன்.!! உச்ச கட்ட கோப த்தில் இருக் கும் பிர பல நடி கை.!! மொ த்த மா ர்கெ ட்டை இழ ந்த சோகம்.!!

0

தென் னிந்  திய    திரை  உல கில்  பிரப ல   நடிகை யாக   இருக் கும்   ஒ ருவர்   தற்போ து   பல   முன் னணி    நடி கர்க ளு க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து   வரு கிறார்  . ஆனால்  தற் போது   இவ ரது   முன் னாள்   காத லர்   நேரம்   பார் த்து     இவ ரை     பழி வா ங்க   ஒரு    செய லை   செய் திருக் கி றார்  .   இத னால்   என்ன   செய் வது   என்று     தெ ரியா மல்     நடி கை   தவி த்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த    சம் பவ ம்   தான்   தற் போது    இணை யத் தி ல்    பரவ லாக   பேச ப்ப ட்டு   வரு கிறது .   அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   தென்னி ந்தி ய   திரை   உல கில்   பிர பல   நடி கையாக   இருக் கும்   நடி கை     ரா ஷ்மி கா   மந் தனா   தான்  .  இவர்   தற் போது   தமிழ் ,   தெலு ங்கு  ,  ஹி  ந்தி    என   பல  மொ ழிகளி லும்   நடி கை யாக   இருந் து   வருகி றார் .  தமி ழில்   கூட   தள பதி   விஜய்   உ டன்   வா ரிசு   திரை ப்ப டத் தில்    ஜோடி யாக   நடித் திருக் கி றார்.

 

 

மேலு ம்    இந்தியி லும்   அமி தாப்   உடன்   இணை ந்து   நடி த்திரு க்கி றார் .  இதன் மூலம்   தனது   மா ர்க் கெ ட்டை   உய ர் த்தி   இந் திய   அள வில்   முன்ன ணி   ந டிகை  யாக   இரு ந்து   வரு கி றா ர்  . இந்த   ச மய த்தில்   தான்   ராஷ் மிகாவி ன்   முன் னால்   காதல னாக   இரு  ந்த   ரக் ஷி த்  செட்டி   ஒரு   காரி யத் தை   செய் திருக்கி றார் .  அதா வது   இவர்   முத லில்   கன்னட   திரைப் பட த்தி ல்    அறிமு கமா னார்.

 

 

அந்த   படத் தில்   ஹீ ரோ வாக    நடித்த   ரட் சித்   ஷெட்டி யை   கா தலி த்து  திரு மணம்   வரை   சென் றது .  ஆனால்   திரும ணம்   நடக் கா மல்   பாதியி லேயே   நின்று   விட் ட து.  அதன்  பின்   ராஷ் மிகா    அவரை ப்   பிரி ந்து   படங் களில்   கவ னம்   செ லுத்தி   தற் போது   முன் ன ணி   நடிகை யாக   இரு ந்து   வருகி றார்  . இ தனால்   கோப த்தில்   இரு ந்த   முன் னாள்   காத லன்   தற் போது   நே ரம்   பார் த்து   ஒரு   செய லை   செ ய்து    இருக் கிறார்.

 

 

அதா வது   இவர்  அறிமு க மான   கன் னட    இண்ட ஸ்டிரி யை   விட்டு விட்டு   மற்ற   மொழி   பட ங்க ளில்   நடி த்தார்   என்று   சர்ச் சை  இருந் த    நி லை யில்    தற் போது   கன் னட   திரை யுலகம்   இந்த   நடி கைக்கு   தடை   விதித்த தாக   சில   நாட்களு க்கு   முன்பு   தகவல்   வெளி யாகி   இரு ந்த து .  அவ  ர்   நடிக் கும்   படங் களை   இங்கு   ரிலீ சாக   மாட் டோம்   என் றும்    கூறி ய தாக   சொ ல்ல ப்பட் ட து.

 

 

சமீப த்திய   பேட்டி   ஒன் றில்   ரஷ் மிகா   விட மே    நே ரடி யாக   அந்த   கேள் வி   கேட்க ப்ப ட்டது .  நீங் கள்   மீ ண் டும்   அந்த   துறை யில்   நடி க்க   மாட்டீ ர் களா   என்று கேட்ட   கே ள்வி க்கு   அப் படி   எல் லாம்   இல் லை   இதெ ல் லாம்   என்னு டைய   எக்ஸ்   கிளப் பிவிட் டது   என்று   வெ ட்ட   வெளிச் சமாக    கூறி விட் டார்  . இ ந்த   செய்தி    தற் போது   இணை யத்தி ல்   பரவி   பல ரும்   விமர் சனங் களை   கூறி   வரு கின்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.