ஜி பி முத்து பிக் பாஸ் போக நான் தான் கார ணம் .!! வெளி ப்படை யாக சொ ன்ன பிக் பாஸின் சர்ச் சை பிரப லம்.!! இவ ரா.??

0

விஜய்   டிவி யில் பிக் பாஸ்   சீசன்  6   தொட ங்கி   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு   கிடை த்து   வரு கிறது .   50   நாட் களை   கடந் த   நிகழ் ச்சி    விறுவி றுப் பாக   நட ந்து   வ ருகிற து .  இந்த   நிலை யில்   அனை வரும்   எ தி ர்பார்த் தவாறு   ஜிபி முத்து   போ ட்டியா ளரா க   பிக் பாஸ்  வீட்டி ற்குள்   நுழை ந்தார் .   அவரு க்கு   மக் கள்  மத்தி யில்   பெ ரிய   ஆத ரவு   கிடை த்தது.

 

 

இவர்தான்   கட்டா யம்   டை ட்டில்  வின்ன ர்   என்ற   அளவி ற்கு   இவ ருக்கு   மக் கள்   மத்தி யில்   ஆத ரவு   இருந் தது  . இவ ரின்   பேச்சு க்கும்   நையா ண்டி  க்கும்    பல   ரசிக ர்கள்   இரு ந்து   வந் தனர்  .    இவ ரின்  இந்த   த ன்மை யால்   ஒட்டுமொ த்த   ரசிகர் களை யும்   கவர்ந்த வர்  . ஆனால்   குடும்ப த்தின்  மீது   இரு ந்த   ஏக்கத் தின்   காரண மாக   தானா கவே   முன் வந்  து  வீட்டை விட்டு   வெளி யேறி   விட் டார்.

 

 

இவ ரின்   இந்த   முடிவு   அவர்    ரசிகர்களு க்கு   பெரு ம்   அதிர்ச்சி யை   கொடு த்து   இருந் தது .   பிக் பாஸ்   வீட் டில்   இவர்   கிட்ட த்தட்ட   14   நாட்க ள்   மட்டு மே   தங்கி   இருந் தார் .  இவரா ல்   மட்டு மே   பிக் பாஸ்   பார் ப்பதற் கு   ஒரு   கூட்ட மே   இருந் தது.  அந்த   கூட்ட த்திற்கு   பெரும்   அதிர்ச் சியை   கொ டுத்தார்  . இவர்   வெளி யில்   வந் தும்   புதிய   படங் கள்   நடித்து க்   கொண் டிருக் கிறார்.

 

 

மேலும்  பல   படங்க ளுக் கு   பிரமோ ஷன்   செய்து   கொண் டிரு க்கிறார் .  இந்த   நிலை யில்   ஜிபி முத்து   பிக் பாஸ்   போவத ற்கு   நான் தான்   காரண ம்   என்று    பிர பல   பிக் பாஸ்   நடி கை   ஒருவ ர்   கூறி   இருக்கி றார்  . அவர் வேறு   யா ரும்   இல்லை  ஐந்தா வது   சீச னில்    போட் டியாள ரா க   களம்   இறங் கிய   ந டிகை   தாம ரை   செ ல்வி தான்  . இவர்   சமீப த்தில்   இ ருக் கும்   பேட்டி   ஒன் றில்    இணை யத் தில்   வைர லாகி   வரு கிறது.

 

 

அதில்   பேசி யவர்   ஜி பி முத்து  குறி த்து   பேசி   இருக் கிறார் .  ஜி பி முத்து   பிக் பாஸ்   போவ தற்கு   முன்   என க்கு   போன்   செய்து   பேசி னார் .  அப் போது   அவர்   உங் களை   பார் த்து   தான்   பிக் பாஸ்   போக   ஆசை   வந் தது   என்று   சொ ன்னார் .  உ டனே   நான் பிக் பாஸ்   வீட் டில்   அப் படி   இப் படி   எல்லா ம்   நடக் கும்   சமாளி க்கிறீர்க ளா   என்று   கேட் டேன்.

 

 

மே லும்   இது   போன் ற   பல   சுவார சியமா ன   விஷய ங்க ளை   என்னுட ன்   பகிர் ந்து   கொ ண்டார் .  அவரு க்கு   பிக் பாஸ்   போக   ஆசை   வந் தது   எ ன்னால்   தான்     என் றும்   கூறியி ரு ந்தார்  . தற் போது   அ வர்   இவ்வா று   கூறி யிரு ப்பது   இணை யதள   பக்க ங் களில்   வைரல்   ஆகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.