கவுண் டமணி நடிக் கும் புதிய படம்.!! முக் கிய கதா பாத் திர த்தில் இணை ந்த டாப் நடி கர்.!!அப் போ காமெ டிக்கு பஞ்ச மே இ ரு க்காது.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   கா மெடி   நடிகர் களின்   முக்கி யமா ன   நடி கர்   கவுண் டமணி  . ரசிக ர்கள்   இவ ரை   நக் கல்   மன்ன ன்   என்று   அன்போ டு   அழை த்து   வருகி றார் கள் .  இன்று   இரு க்கும்  பல   காமெடி யன்க ளுக்கு   இவர் தான்   முன் னோடி  . தனது   காமெ டிகள்   மூலம்   பல   சமூக   கருத்து க்களை யும்   இவர்  பேசியி ருக்கி றார்  .  இவர்   காமெ டிக்கு   இன் றும்  ரசி கர் கள்  இருந்து   கொண் டுதான்   இருக் கிறார் கள்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர் நீண்ட   இடைவெ ளிக்கு   பின் னர்  ஒரு   திரை ப்படத் தில்   ஹீரோ வாக   நடிக் க   இருக் கிறார்  என்ற   செய் தி   சமீப   கால மாக   இணை யத்தி ல்   வெளி வந்து   கொ ண்டிரு க்கிற து    இந்த   படத் திற்கு   பழ னிசாமி   வாத்தி யார்   என்று   டை ட்டில்   வைக்க ப்பட்டுள் ளதா கவும்   சொல்ல ப்படு கிறது .  இந்த   பட த்தின்   படபிடி ப்பு   விரைவி ல்   தொ டங்க   இருக்கி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தில்   சிற ப்பு   தோற் றத்தி ல்  ஒரு   முக் கிய   பிர பலம்   நடிக் கிறார்   என்ற   தகவ ல்   வெளி யாகி   இணை யத்தி ல்   வைர லாகிக்   கொ ண்டிருக் கிறது .  அந்த   பி ரபல ம்   வேறு யாரும்   இல் லை   தற்போ து   தமிழ்   சினிமா வில்   கலக்கி க்   கொண்டி ருக்கு ம்   நடிக ர்   சிவகா ர்த்திகே யன்   தான் .  தற்போ து   மா வீர ன்   அயலா ன்   என  பிசி யாக   இரு ந்து   வ ருகி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   கவு ண்ட மணி  கதாநா யக னாக   நடிக் கும்   பட த்தில்   இவர் ஒரு   முக் கிய   சிற ப்பு   தோற் றத் தில்   நடி க்க   இருப் பதாக   தற் போது   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு க்கிற து  . இ தற்கு   முன் னரே   இவர்   கவு ண்டம ணி  உடன்  எடு த்துக்   கொண் ட   புகைப் படம்   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வைரல் ஆனது .  கவுண் டமணி   மேனே ஜராக   இரு ந்த   மதுரை   செல் வம்   என்பவர் தான்   இந்த   பட த்தை   தயா ரிக்க   இருக்கி றார்.

 

 

இந்த  படத் தின்   படபி டிப்பு   ஜன வரி   தொட ங்கும்   என் றும்   சொல்ல ப்படு கிறது.  இந்த   படம்   முழு க்க   முழு க்க   காமெ டி   நகைச் சுவை   பட மாக   அமை யும்   என் றும்   சொல் லப்ப டுகிறது .   மேலும்   கவுண் டமணி   சிவகார் த்திகே யன்   காம்போ  எப்படி   அமை யும்   என்று  பல   ரசிகர் களும்     எதிர் பார்த்து க்   கொண் டிருக்கிறா ர்கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.