இயக்கு னர் ஏ ஆர் முரு கதா சுக்கு வா ய்ப்பு தர மறு த்த பி ரபல நடி கர்.!! தன் னை தூக்கி விட்ட நன்றி இல் லாமல் இய க்கு னரை ஒதுக் கும் நடி கர்.!! விரக் தியில் முருக தாஸ் செய்த செயல்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   தவி ர்க்க   முடி யாத   இயக் குன ர்க ளில்   ஒ ருவர்   தான்   இயக் குனர்   முருக தாஸ் .  பல   சூப் பர்   ஹிட்   திரை ப்படங் ளை   இயக்கி யிருக் கிறார்.  இவர்   முதன் முத லாக   2001   ஆம் ஆண்டு   அஜித்   நடிப் பில்   வெளி யான   தீனா  திரைப் பட த்தை   இய க்கியி ருந் தார்.

 

 

முதல்   ப டமே   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொடுத் தது .  அதை   தொடர் ந்து   ரமணா ,  கஜினி ,  ஏழாம்   அறிவு ,   துப் பாக்கி ,   கத்தி ,   சர்க் கார்   , தர்பா ர்  என   பல   உச்ச  நடிகர்  உடன்     பணியா ற்றி   விட் டார் .  ஆனால்   விஜ ய்க்கு   தொடர்   தோ ல்வி   நேரத் தில்   ஏ ஆர்   முருக தாஸ்   விஜய்   வை த்து   துப்பா க்கி   என்ற   தி ரைப்பட த்தை   இயக் கியிருந் தார்.

 

 

இந்த   படம்   மிகப் பெரிய   வெற் றியை   கொ டுத்து   அதன் பின் தான்   விஜய் வெற்றி   பா தைக்கு   திரும்பி யிரு ந்தார் .  அதன் பின்   க த்தி,    சர் கார்   என   விஜய்   வைத்து   மூன்று   படங்க ளை   இயக்கி யிருக்கி றார்  . இந்த   நிலை யில்   முரு கதாஸ்   விஜ யின்   65   ஆவது   திரைப்ப டத் தை   இயக்கு வதாக   இருந் தார்  . ஆனால்   விஜய்   அவரு க்கு   வாய்ப் பு   கொடு க்க   மறுத் துவி ட்டார்.

 

 

அந்த   வாய் ப்பை   இள ம்   இயக்கு னர்   நெல் சனு க்கு   கொடு த்தார்  . இவ ரும்  பல   முன்  னணி  நடிகர் களுட ன்   அணுகி யிருக்கி றார்  . ஆனால்   யாரு மே   இவ ருக்கு   வா ய்ப்பு   கொடுக்க வில்லை .   சில  ர் இவரை   கண்டு   கொ ள்ளவே   கிடை யாதாம்.  கார ணம்   இவர்   கடை சியாக   எடு த்த   மூன்று   நான் கு   திரை ப்படங் கள்   பெரும்   தோல்வி யை   சந்தி த்தது.

 

 

தற் போது   ஒரு   சூப்ப ரான   கதை யை   ரெ  டி   செய் து   அனிமே ஷன்   தொழில் நுட்பத் தில்   உரு வாக்க    அது வும்   இந்த   படத் திற்கு   சிம்பு வை    நடி க்க  வை க்க   திட்ட மிட்டு   இரு க்கி றார் .  தனக் கு   முக்கி ய   வெற் றி   படங் களை   கொ டுத்த   ஏ ஆர்   முருக தாசை  விஜய்   கண்டு   கொள் ளவில் லை யாம்.

 

 

அத னால்   தான் இவர்   தற் போது   தனது   இடத் தை   மாற்றி   சிம் புவுடன்   கை கொடுத்து   பணி யாற்  றி   இருக் கிறா ராம்  . இந்த   செய் தி   தற் போது   இணை யத்தில்   வைரல் ஆகி   கொ ண்டு   இருக்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.