பொன்னி யின் செ ல்வன் 2 ஷூட்டி ங்கில் இரு ந்து வெளி யான போட் டோ.!! அழகே பொ றாமை படும் பேரழ காக பிர பல நடி கை.! !வாயை பிள க்கும் ரசி கர் கள்.!!

0

இயக் குனர்   மணிர த்தின ம்   இயக்க த்தில்   லை க்கா   சுபா ஸ்கரன்   தயா ரிப்பில்   கட ந்த   செப்ட ம்பர்  30 ஆம்   தேதி   வெளி யான   திரை ப்படம்   தான்   பொன் னியின்   செல் வன்  . இந்த படம்   பொன்னி யின்   செல்வ ன்   நாவ லை   தழுவி   எடுக்க ப்பட்டது.   இந்த படம்   வெளி யாகி   உலக   அள வில்   மிகப்பெ ரிய   சாதனை யை   செய் தது.

 

 

பட த்தின்   மொத் த   வசூல்   500   கோடி களை   தாண்டி   சாத னை   செய் திருக் கிறது.   விக் ரம்,   ஜெ யம்   ரவி ,   கார் த்தி,    திரி ஷா  ,  ஐஸ்வ ர்யா  ராய்   என   பல    பிரபல ங்கள்   நடி த்த   படம்   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது  . மேலும் பல   கோடிக ளை  இந்த   பட த்தின்   இரண் டாம்   பாகம்   எப் போது   என   ரசிகர் கள்   பல ரும்   எதிர் பார் த்து க்   கொண்டி ருக்கி றார் கள்.

 

 

முதல்   பாகத் தின்   வெற் றியை   தொ டர்ந் து   இரண் டாம்   பாக ம்   அடு த்த   ஆண்டு   ஏப்ரல்   மாதத் தில்   வெளியா கும்   என்று   சொல் லப்பட் டது  . மணிர த்தினம்   இர ண்டு   பாகத் தையும்   சேர் த்து   முன் னரே   சூட்டி ங்   முடி த்து   விட் டாராம்  . ஆனால்   தற் போது   கதை யில்    மாற் றம்   செ ய்ய   விருப் பப்ப ட்டு   இரண் டாம்   பாகத் திற் கான   சூட்டி ங்    ப ணி களை   தொ டங்கி   இரு க்கி றார்.

 

 

மேலும்  இந் த   படத் தில்   அதிக ம்   ரசிகர் களால்   விரும் பப்ப ட்ட   கதா பாத் திரம்   திரி ஷா . இவர்   நடி த்த   குந்த வை   கதா பாத் திரம்   இதில்   திரிஷா வின்   அழகே   பல ரும்   பா ர்த்து   ரசித்த னர்  . மேலும்   தற் போது   இரண் டாம்   பாகத் தின்   சூட் டிங்   இடத் தில்  இரு ந்து   ஒரு   புகை ப்படம்   வெளி யாகியுள் ளது  . அது வும்   திரி ஷா   குந்தவை யாக   இருக் கும்   புகை ப்படம்   வெளி யா கியிரு க்கிறது.

 

 

இதை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   வாயை   பிள ந்து    இரு  க்கிறா ர்க ள்.   அழகே   பொறா மை ப்படும்   பேர ழகாக   அந்த   புகை ப்படம்   இருக் கிறது.   இந்த   புகைப்ப டம்   வெளி யாகி   தற் போது   இ ணைய த்தில்   படு   வைர லாக   இ ருந்து   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.