கைதி 2 படத் தின் வில் லன் நடி கர் இவர் தான் .!! ரோல க்ஸ் ரேஞ் சுக்கு தர மான வில் லனை லாக் செய்த லோ கேஷ்.!! இணை யத் தில் தீயாய் பர வும் செய்தி.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   இயக்கு னராக   இரு ப்பவர்   தான்   இயக் குனர்   லோகே ஷ்  . இவர்   மாந கரம்   படத் தின்  மூலம்   இயக் குன ராக   அறி முகமா னார்   . அடு த்து இவர்   இயக் கிய   திரை  ப்படம்   தான்   கைதி .   இந்த படம்   யா ரும்   எதிர் பாராத   வித மாக   வெளி யாகி   நூறு   கோடி  கள்   மேல்   வசூல்   செய்து   மிகப் பெரிய   சாதனை யை    படை த்தது.

 

 

அதன்  பின்பு   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   மாஸ் டர் ,   விக்ர ம்   தற்போ து   தளபதி 67  என   தொட ர்ந்து   முன் னணி   நடிக ர்களு டன்   பணி யாற்றி   வருகி றார்.   தற் போது   கைதி   பட த்தின்   இரண் டாம்   பாகத் தை யும்   இவர்   உரு வாக்க   இருக் கிறார்.   இந்த   படத் தில்   கார் த்தி   கதாநா யக னாக   நடித் திரு ந்தார்.

 

 

கைதி   இரண் டாம்   பாக த்தை   உருவா க்கும்   அமை ப்பில்   லோ கேஷ்   இரு ந்து   வரு கிறார் .  விஜ யின்   அடு த்த   பட த்தை   முடித் துவி ட்டு   கைதி    பட த்தை   தொட ங்க   இருக் கிறார் .  மேலும்   விக் ரம்   படத் தில்   கடைசி யாக   ரோல க்ஸ்   கதா பாத்தி ரத்தில்   சூர்யா   நடித் திரு ப்பார்  . சூர்யா வின்   அந்த   கதா பாத்தி ரம்   மிகப் பெரிய   சென்சே ஷன லாக   மாறி யது.

 

 

அதே போன்று   தற் போது   கைதி   பட த்தில்   முக் கிய   நடி கரை   வில்ல னாக   களம்   இற க்க   திட்டமி ட்டு   இருக் கிறார்  . இந்த   செய்தி யை   கேட் ட   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   இருக் கிறா ர்கள் .  மேலும்   இந்த   நி லையில்   கைதி   படத் தில்   நடி கர்   ராக வா   லார ன்ஸ்   வில்ல னாக   நடிப் பார்   என்று   தற் போது   சொல் லப்ப டுகிறது.   மேலும்   விக் ரம்   பட த்தில்   சந்தன மாக   நடி த்த   விஜய்   சே துப தி   இற ந்து   விடு வார்.

 

 

அவரு க்கு   பதில்   ரோல க்ஸ்   ராக வா   லார ன்ஸ்   கதாபாத் திரத் தை   அவரி டத்தி ற்கு   வைத் திருக் கிறார்   என் பது   போ ன்று   கதை   நக ரம்    எ ன்றும்   சொல் லப்படு கிறது  . தற் போது   ராக வா   லார ன்ஸ்   சந்திர முகி   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார் .  இந்த   பட த்தை   முடி த்த   பின்   படத் தில்   நடிப் பார்   என்று   சொ ல்லப்ப டுகிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.