உடல் நிலை சரியி ல் லாமல் மருத்து வம னையில் சமந் தா.!! பிர பல நடி கையு டன் வெ ளிநாட் டில் டேட் டிங் செய் யும் நாகசை யன்யா .!!இதெ ல்லாம் நியா யமா.?? இணைய த்தில் கிழி த்த ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிர பல   நடி கை   சம ந்தா .  இவர்   தற் போது   இந் திய   அள வில்   பிரபல மான   நடி கையா க   இரு ந்து   வரு கிறார் .    இவர்   தெலு ங்கு   நடி கர்   நாக   சைத ன்யா   என்பவ ரை   காத லித்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார் .  ஆனால்  இவர் கள்   இருவ ரும்  சில   மாத ங்க ளுக்கு   முன் பாக   விவாக ரத்து   பெற்று   பி ரிந்து   விட் டனர்.

 

 

அதற் கான   காரண த்தை   எங்கு ம்   இதுவ ரை   சரியா க   சொல்ல வில்லை .  இப் படி   இருந் த  போதில்   திடீ ரென   சமந் தா விற்கு   சமீப   கால மாக    நோய்   தாக் கம்  இரு ந்து   வரு வதாக வும்   அதற் காக   மருத்து வர்க ள்   ஆலோச னை யில்   இருந் து   வருவ தாக வும்   அவ ரை   கூறி யிரு ந்தார்  . மேலும்   மாத் திரை   மரு ந்து   என   மிக வும்   கஷ்டப் படுகி றேன்   என் றும்   அவர்   பேசி யிரு ந்தார்.

 

 

இந்த   சமய த்திலே   தான்   இவர்   நடித் த   யசோ தா   திரை ப்படம்   வெளி யாகி   இரு ந்த  படம்   வெளியா கி   நடிகர் களின்  படத் திற்கு   இணை யாக   வசூ ல்   வேட் டை  நடத்தி யது .  இந்த   பிரமோ ஷன்   நிகழ்ச்சி யில்   தான் தனக்கு   ஏற் பட்ட   நோய்   குறி த்தும்   மற்ற   பிரச்ச னைகளு க்கும்   கண் களை   வை த்து   பேசி   இருந் தார்.   இத னால்   அவ ரது   ரசிகர் கள்   மிக வும்   வருத்த த்தில்   இரு ந்து   வந் தனர்.

 

 

மேலும்   இ ணையத் தில்   பலரு ம்   சமந்தா வின்   கண வர்   நாகசை தன்யா   சமந்தா வின்   உடல் நிலை   சரி யாத   காரண த்தினா ல்   அவ ருக்கு   போன் செய்து   பேசி யதாக   இணை யத் தில்   பேசி   வந்த னர்  . இது   குறி த்து   சமந்தாவு ம்   அவரை   சார்ந் தவர்க ளும்   எந்த வித   கருத் தையும்   தெரி விக்க வில்லை  .  இது வெறும்   வதந் தி   என்று  தான்   தற் போது   வரை   சொ ல்லப் படுகிற து.

 

 

இந்த   நிலை யில்   நாகா   தனி யாக   தற் போது   நடி கை   சோபி தா   உடன்   வெளி நாட்டி ல்   இருப் பது   போன் ற   புகை ப்பட ங்கள்   இணை யத்தி ல்   வெளி யாகி   வைர லாகி   கொண் டிருக் கிறது .  சோபித் தவுடன்   டேட் டிங்   செய்து   வரு வதாக வும்   பல  செய்தி கள்   வெளி வந்து   கொண் டிருக்கி றது .  தற் போது   அவ ர்கள்   வெ ளிநாட்டி ல்   சுற்றி   திரி யும்   புகை ப்படங் கள்   இணைய த்தில்   வெளி யாகி   வருகி றது.

 

 

இந்த   போ ட்டோ  வை     பார் த்த   ரசி கர்க ள்   சம ந்தா   உடல் நிலை   பாதிக் கப்பட் டு  இருக் கும்   பொ ழுது   நீங்க ள்   இப் படி   செய் வது   சரி யா   என்பது   போன்று   அவர் களது   கருத் துக்க ளை   கூறி   வருகி றார் கள் .  சோபிதா   வேறு யாரும் இல்லை   பொன் னியின்   செ ல்வன்   திரைப் ப டத் தில்   திரிஷா வின்   தோழி யாக   நடி த்த   நடி கை   இவ ர்தான்   . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.