நடி கை அனுஷ் காவை கழ ட்டி விட்டு மற் றொரு பிர பல நடி கைக்கு வலை வீசிய நடி கர் பிர பாஸ்.!! அது வும் இந்த பிர பல நடி கையா.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!! மீடியா க்க ளில் வை ரலா கும் ஜோடி.!!

0

தெலு ங்கு   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கர்   தான்   பிர பாஸ்  .  இவர்   பாகுப லி  படத்தி ற்கு  பின்   இ ந்திய   அளவி ல்   மிகப் பெரிய   நடிக ராக   உய ர்ந்து   விட்டா ர் .   அதை   தொ டர் ந்து   வெளியா கும்   இவ ரது   அனை த்து   பட ங்களு ம்   மிகப் பெரிய   பட்ஜெ ட்டில்    பான்   இந் திய   படங்க ளாக த்தான்   வெளியா கிக்   கொ ண்டிரு க்கிறது.

 

 

ஆனா ல்   பாகு பலி   படத்தி ற்கு   பின்   இவ ரின்     எந்த   பட மும்   சரி யாக   ஓடவி ல்லை.   பாகு பலி   படத் தில்   பிரபா ஸுக்கு   ஜோடி யாக   நடி த்த   நடி கை தான்  அனு ஷ்கா .   தமிழ்  ,  தெலு ங்கு   சினிமா   பிரப லமான   நடிகை யாக   இரு ந்து   வந் தவர்.   அந்த    சமய த்தில்   பிர பாஸ்   மற் றும்   அனு ஷ்கா   இரு வரும்   காத லித்து   வருவ தாக   செய் திகள்   பரவி   இரு ந்தது.

 

 

அதை   தொ டர்ந்து   இருவ ரும்    தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ள    இருப்ப தாக வும்   பல   செய் திகள்   வெளி வந்து   கொண் டிரு ந்தது .  ஆனால்   அது  கால   போக் கில்   மறை ந்து   விட் டது .   பின்   இருவ ரும்   பிரி ந்து   விட் டனர்   என் பது   போ ன்று   செய் திகள்   வெ ளிவந்து   கொண் டிருக் கிறது .   தற் போது   இருவ ரும்   அவ ரவர்   வேலை களில்   பிஸி யாக   இருந் து   வருகி றார் கள்.

 

 

தற் போது  பிரபா ஸ்   சமீப த்தில்   நடி த்து   வெளி யாக   இரு க்கும்   திரை ப்ப டம்   தான்   ஆதி புருஷ் .   இந்த   பட த்தின்   டீசர்   வெளி யாகி   மிகப்பெ ரிய  விமர் சனங் களை   பெற் று   இரு ந் தது .   பார்ப் பதற்கு   குழந் தை கள்   பார்க் கும்   கார் ட்டூன்   போல்   இருக் கிறது   என் றும்   பல ரும்  அத னை    கலா  ய்த்து   இருந் தனர்  . அந்த   படத் தில்   அவ ருக்கு   ஜோடி யாக   நடி த்த   நடி கை   தான்   கீர் த்தி   சா னோன்.

 

 

இவர்  பா லிவுட்  டில்   பிர பல   நடி  கையாக   இருப் பவர் .   த ற் போது   அவர் கள்   இருவ ரும்   காத லித்து   வரு வதாக   மொ த்த   பாலி வுட்   மீடியா க்களு ம்   பேசி   வரு கிறது  . மேலும்   இது    கிட்ட தட்ட   உண் மைதா ன்   என்பது   போன் றும்   தற் போது   பல   தகவ ல்கள்   கிடை த்து   வரு கிறது .   ஆனால்   தற் போது   அனுஷ் காவை   பிரேக்   அப்   செய் துவி ட்டு   இந்த   நடி கை   தான்   இவர்   தற் போது    காதலி த்து   வருகி றா ராம்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.