கமல் , விஜய் சேது பதி தேவை யே இல் லை .!!அவர் போ தும்.!! இளம் நடிக ரை நம்பி கமல் படத் தை நிராக ரித்த பிர பல இ யக் குனர்.!! வந்த வாய் ப்பு போ ச்சே.!!

0

நடிகர்  அஜி த்   நடி ப்பில்   உருவாகு ம்   திரைப் படம்   தான்   துணிவு.    இந்த   திரை ப்பட த்தை   இயக்கு னர்   வினோத்   இ யக்கி   வரு கிறார் .  இந்த படம்   வ ருகிற   பொங் கல்   அன்று   வெளி யாகும்   என்று   சொல்ல ப்ப டுகிறது  . இந்த   நிலை யில்   அடுத்த தாக   விஜய்   சேது பதியை   வைத் து   ஒரு   படத் தை   இயக் கயிரு ப்பதாக  தக வல் க ள்   வெளி யாகி   இரு ந்தது.

 

 

விஜய்  சேது பதி   தற் போது   பல மொழி   படங்க ளில்   பிசியா க   நடித் து   வருவ தால்   இப்போ தைக்கு   அந்த   படம்   நிலுவை யில்   இருந்து   வரு கிற து .   அதை   தொட ர்ந்து   வி னோத்   கமலை   வை த்து  ஒரு   படத் தை   இய க்கப்   போகி றார்   என்று  உறுதி யான   ஒரு   தகவ ல்   வெளிவ ந்தது  . கம லின்   பிறந்த நாள்   அன்று இந்த   அறி விப்பு   வெளி யாகு ம்   என்று   எதிர்பா ர்க்கப்  பட்டது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   யாரும்   எதிர்பா ராத   வித மாக   மணிர த்தின ம்   கமல்  கூட்டணி யில்   படம்   உரு வாகும்   என்று  ஒரு   அறி விப்பு   வந்து   ரசிக ர்க ளுக்கு   ஷாக்   கொடு த்து   இருந் தது  .  ஆனா லும்   இத ற்கு   முன்பே   கம லை   வை த்து   ஒரு   பட த்தை   இயக்கு வார்   என்று   சொ ல்லப்ப டுகிறது .  ஆனால்   தற் போது   கம லும்   இ ல்லை   விஜய்   சேது பதியும்   இல்லை .

 

 

மற் றொரு   நடி கரை   தேடிச்  செ ன்று   இருக் கிறார்   இயக் குனர்  வினோத் .   அந்த   வகை யில்   வினோ த்   தற் போது   நடி கர்   த னுஷை   வை த்து   ஒரு   திரைப் படத் தை   இயக்க   இருக் கிறா ராம் .  தனுஷ்   தற் போது   கேப் டன்   மில் லர்  ,  வாத்தி  என  பல   பட ங்க ளில்   பிசி யாக   இரு ந்து   வரு கிறார்  .  இந்த   பட த்தை   முடி த்தவு டன்  வினோத்  உடன்  இணை வா ராம்.

 

 

தொட ர்ந்து  அஜித்   பட ங்களை   இய க்கி வரும்    வி னோத்   விஜய்   சேது பதி   மற் றும்   கமல்   படங்க ளை   தவி ர்த்து    தனுஷை   இய க்க   இரு க்கி றார் .   இது   ரசி கர்கள்   பலரு க்கும்   ஆச்ச ரியத் தை   கொடு த்திருக் கிறது  .  மேலும்   அவ ர்களை   ஒது க்கி   தனுஷை   இய க்க   என்ன   கார ணம்    என் பது    தெரி யவில் லை .   இந்த   தக வல்   தற் போது   இணை யத் தில்   வை ரல்  ஆகிக்   கொண் டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.