பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சி க்கு போன தே தப் புதான்.!! கண் கலங்கி வீடி யோவை பதிவு செய்த பிர பலம்.!! இணைய த்தில் வைர லாகும் வீடி யோ உள் ளே.!!

0

விஜய் டிவி யில்   பிக் பாஸ்   6 வது   சீசன்   தொ டங்கி  வெற்றி கர மாக   நட ந்து   வருகி றது .  இ ந்த   சீச னுக்கு   மக் க ள்   மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு   இருந் து   வரு கிறது .  இந்த  நிலை யில்   தற்போ து   பிக் பாஸ்   சென்று   வ ந்த   பிரப லம்   ஒரு வர்   பிக் பாஸ்   சென் றது   என்  தவறு என   நினைத் தேன்   என்பது   போன் று   ஒரு   வீடியோ வை   வெளி யிட்டு   இருக் கிறார்.

 

 

அந்த   வீடி யோ   தற் போது   இணை ய த்தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக்கி றது  . இந்த   பிர பலம்  வேறு யாரும்   இல் லை   விஜய்   டிவி யில்   பிரப ல   தொகு ப்பாளி னியாக   இருக் கும்   பிரிய ங்கா   தான்  . இவரு டைய   பேச் சும்   சுட்டித் தனமும்      ரசிக ர்களை  சீக்கி ரமே   கவ ர்ந்து   விடு கிறது  . இவரு க்கு   என   ஒரு  ரசி கர்   கூட் டமும்   இரு ந்து   வரு கிறது .

 

 

இதனி டையே    பிரிய ங்கா   கட ந்த   2016   ஆம்  ஆண்டு   பிர வீன்   குமார்   எ ன்பவ ரை   திரு மணம்   செய்து   கொ ண்டார் .  இவ ரும்   விஜய்   டிவி யில்   தயா ரிப்பு   நிறுவன த்தில்   பணி யா ற்றி   வரு கிறார்  .சமீப த்தில்   முடிவ டைந்த   பிக் பாஸ் சீசன் 5   போட்டி யா ளராக   கல ந்து   கொண் டு   இருந் தார்   இவர் .  அந்த   வீட்டி ல்   பல  பிரச்சி னைகள்   சிக்கி   இறுதி யில்   இரண் டாவது   இட த்தை  பிடித் தார்  .

 

 

 

தற் போது   you tube   சேனல்   ஒன் றை   நட த்தி   வருகி றார்  . அதில் அவர்   செ ய்யும்   குறும் புத்தன மா ன   வீடியோ க்க ளை   பதிவி ட்டு   வரு கிறார் .  அது   ரசி கர்க ளுக்கு   பிடி த்த   வண் ணம்   இ ருந்து   வருகி றது .  இந்த   வகை யில்   தற் போது   சமீபத் தில்   இவர்   மலேசி யா   சென்று   இருக் கிறார்  . அங்கு   ம க்கள்  கா ட்டிய   அன் பை   பார்த் து   இவர்   வி யந்து   இருக் கிறார் .

 

 

மலேசி யா   பற் றியு ம்   மலே சியா  மக்கள்   பற் றியும்   இவர்   வெளியி ட்ட   வீடி யோ   தான்   தற்போ து   இணை யத் தில்   வைர லாகி    இரு க்கிறது .   நான்  என்ன   செய்தே ன்   எதற் காக   அவர் கள்   என்   மீது   இவ் வளவு   அன்பு   காட்டுகி றார்க ள் .   பி க் பாஸ்   வீட் டிற்கு   சென் றதே   தவறு  என   நினை த்துக்   கொண் டிருந் தேன் .

 

 

ஆனா ல்   தற் போது  எனக் கு   மலே சியா   வரை   ரசிகர்க ளை   கொடுத் தது   அந்த   நிக ழ்ச்சி   தான்  என்ப தை   அறி ந்து   கொண் டே ன் .   அத னால்   மகிழ் ச்சி யாக   இருக் கிறே ன்   என்று   கண்க ல ங்கி   வீடியோ வை   பதிவி ட்டு   இருந் தார்  .  இ ந்த   வீடி யோ   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.